Kyrkoherde Roger Rönnberg i pension 2019

Kyrkoherde Roger Rönnberg  avgår med pension i april 2019. Domkapitlet i Borgå stift, som behandlar hans avskedsansökan, torde ledigförklara tjänsten att sökas senast under hösten 2018.

Församlingsrådet i Esbo svenska församling beslöt vid sitt sammanträde 6.3.2018 att anhålla hos domkapitlet om, att kyrkoherdevalet skulle förrättas som indirekt val, så att församlingsrådet väljer kyrkoherde bland de sökande.

Kyrkoherdens boendeplikt i Morby prästgård har upphävts

Församlingsrådet i Esbo svenska församling har 3.10.2017 beslutat att kyrkoherdetjänsten inte skall vara förenad med boendeplikt i församlingens prästgård. Beslutet tillämpas från och med 1.1.2018. Kyrkoherde Roger Rönnberg har beviljats personlig befrielse från boendeplikten från 1.4.2017. Besvär över beslutet har inte inkommit.

Domkapitlet i Borgå stift fastställlde 14.12.2017 Esbo svenska församlings beslut att upphäva den med kyrkoherdetjänsten förenade boendeplikten i Morby prästgård från och med 1.1.2018.

Information om inomhusluften i internatet på Mataskär