Kyrkoherde Roger Rönnberg i pension 2019

Kyrkoherde Roger Rönnberg ämnar avgå med pension i april 2019. Domkapitlet i Borgå stift, som behandlar hans avskedsansökan, torde ledigförklara tjänsten att sökas senast under hösten 2018.

Ifall det finns flera sökande till tjänsten utgår domkapitlet från att valet sker som direkt val, d.v.s. att de röstberättigade församlingsmedlemmarna väljer kyrkoherde. Församlingsrådet i Esbo svenska församling kan dock ansöka om rätt till indirekt val så, att församlingsrådet väljer kyrkoherde bland de sökande. Ärendet behandlas i församlingsrådets sammanträde i mars 2018.

Kyrkoherdens boendeplikt i Morby prästgård har upphävts

Församlingsrådet i Esbo svenska församling har 3.10.2017 beslutat att kyrkoherdetjänsten inte skall vara förenad med boendeplikt i församlingens prästgård. Beslutet tillämpas från och med 1.1.2018. Kyrkoherde Roger Rönnberg har beviljats personlig befrielse från boendeplikten från 1.4.2017. Besvär över beslutet har inte inkommit.

Domkapitlet i Borgå stift fastställlde 14.12.2017 Esbo svenska församlings beslut att upphäva den med kyrkoherdetjänsten förenad boendeplikten i Morby prästgård från och med 1.1.2018.