Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Esbo kyrkliga samfällighet. Eftersom esboförsamlingarna lever i ekonomisk gemenskap gäller kyrkofullmäktiges beslutsfattande till de lagstadgade delarna också i de enskilda församlingarna.

Gemensamma kyrkofullmäktiges uppgift är att

 • utöva beslutanderätt för samfällighetens del,
 • fatta beslut om samfällighetens grundstadga, där det bestäms vilka av församlingarnas uppgifter som ska skötas gemensamt,
 • fastställa kyrkoskattesatsen,
 • fatta beslut om samfällighetens budget, där varje församling tilldelas ett anslag vars användning församlingsrådet fattar beslut om,
 • godkänna samfällighetens bokslut,
 • fatta beslut om anskaffning och försäljning av fast egendom,
 • fatta beslut om byggprojekt vars kostnader överskrider 745 000 euro,
 • utse medlemmar i gemensamma kyrkorådet och direktionerna, samt
 • godkänna samfällighetens strategier.

Verksamhetsperioden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Det nuvarande kyrkofullmäktiges verksamhetsperiod är åren 2019-2022.

De 61 medlemmarna i Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige representerar sex församlingar.

Gemensamma kyrkofullmäktige samlas årligen 5-6 gånger i Esbo stads fullmäktigegård.

 

Kungörelse

Gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo kyrkliga samfällighet sammanträder onsdagen den 27 januari 2021 kl. 18.00 i Esbo stads fullmäktigegård på Esbogatan 5.

Ärenden

 1. Val av ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige för åren 2021–2022
 2. Val av vice ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige för åren 2021–2022
 3. Val av sekreterare för gemensamma kyrkofullmäktige för åren 2021–2022
 4. Val av vice ordförande för gemensamma kyrkorådet för åren 2021–2022
 5. Val av medlemmar i gemensamma kyrkorådet för åren 2021–2022
 6. Val av personliga suppleanter för gemensamma kyrkorådets medlemmar för åren 2021–2022
 7. Val av medlemmar i direktionen för Kirkko ja kaupunki för åren 2021–2022
 8. Bemötande av Simo Repos kläm; principer för ägande, besittning och användning av lokaler
 9. Avskrivningstider för bestående aktiva

Esbo, 12.1.2021

Heikki Sorvari

Ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige