Gemensamt Ansvar 2019 stöder barns och ungas skolgång

För många unga riskerar drömyrket förbi just en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som studierna medför, såsom dator, läroböcker eller de verktyg och redskap som behövs för yrkesstudier.

I världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat nästan allt som är välbekant och tryggt när de blivit tvungna att fly undan naturkatastrofer och konflikter. Framtiden ser hopplös ut och ens egen betydelse i världen är höljd i dimma när man blir tvungen att avbryta skolgången.

Medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 används i Finland för att stöda mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagda studiematerial.

I världens katastrofområden används intäkterna från insamlingen för att producera kvalitativ utbildning för barn och unga.

Insamlingen Gemensamt Ansvar

Möjlighet till lokalt stöd för barns och ungdomars studier

Har du problem med att få pengarna att räcka för ditt barns studiematerial? Har du problem att skaffa t.ex. en dator för studierna eller kursböcker?

Det inhemska insamlingsmålet för årets Gemensamt Ansvar-kampanj stöder familjer som har det ekonomiskt svårt att få pengarna att räcka till barnens studiekostnader, oavsett om barnen studerar i grundskola, gymnasium eller yrkesskola.

Du kan ansöka om bidrag från Gemensamt Ansvar via diakonin i Esbo svenska församling. Ta modigt kontakt med diakoniarbetare Taina Sandberg, e-post taina.sandberg@evl.fi, som berättar vad som behövs för ansökan!

Många ungdomar saknar utbildning eftersom de inte har råd.
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo