Medlem i församlingen – till vilken nytta?

I dagens samhälle är nyckelordet frihet. Visst har vi lagar som styr ordningen i samhället. Men vi har också yttrandefrihet och frihet att välja vad vi vill göra i våra egna personliga liv. Vi strävar också till att alla invånare skall få leva ett gott liv och därför har vi byggt upp ett välfärdssamhälle. För detta betalar vi skatt till staten och kommunen. Vi betalar för att hålla igång samhället.

Tillhörigheten till kyrkan är en personlig och valbar sak. Det råder fullständig frihet i att vara medlem i församlingen på orten där man bor. Och ibland vill man använda sig av den friheten och ifrågasätta medlemskapet och eventuellt träda ur gemenskapen. Detta kommer fram i diskussioner bland människor och i motiveringarna till utträden ur kyrkan. ”Varför skall jag betala kyrkoskatt då jag inte har någon nytta av församlingen?”

Medlemskapet som börjar i och med dopet, handlar ju i första hand om gemenskapen med Kristus. Då vi är döpta till gemenskap med honom, innebär medlemskapet att tillsammans med andra döpta leva sitt liv i församlingens gemenskap mer eller mindre aktivt. Vi vill leva det goda livet i Kristi efterföljd.  Detta innebär i sin tur, att vi genom hela livet får hämta stöd från församlingens budskap, såväl i glädje som i sorg. Kyrkan är alltså en gemenskap som organiserar verksamheten lokalt i församlingen, för och tillsammans med sina medlemmar. Dock har kyrkan också mången gång blivit en institution och en myndighet i mänskors ögon, där kyrkolagar och byråkrati kanske fått en alltför stor roll i kontakten med församlingsmedlemmarna.

För att hålla igång verksamheten behövs pengar. Därför uppbär församlingen kyrkoskatt. Den skall täcka hela verksamheten: bl.a. löner till personalen, uppehåll av kyrkor och lokaliteter där man kan fira gudstjänster och förrätta dop, vigslar och jordfästningar, ordna verksamhet för barn och ungdomar så att man kan lära ut den kristna tron, ordna verksamhet bland vuxna och seniorer för att erbjuda andlig tillväxt, diakoni för att hjälpa och stöda dem som inte har det så väl ställt och för att lindra ensamheten, sköta om begravningsväsendet med kyrkogårdarna. Och mycket mer. Kyrkan finns med bl.a. på sjukhus och anstalter, i studievärlden, i familjerådgivningen, inom militärväsendet och i fängelserna. Grunden till all verksamhet finns i det kristna budskapet: att älska Gud och medmänniskorna.

Som medlem i församlingen är Du med och upprätthåller kyrkans verksamhet i Esbo. Inte bara under den tid då du själv behöver hjälp och får nytta av verksamheten, men som en pågående verksamhet. Församlingens verksamhet i nuvarande form skulle inte hållas i gång, ifall vi skulle välja att tillhöra den bara då vi personligen har någon konkret nytta av den. Men vi tillhör församlingen också för andras skull. På det sättet kan verksamheten fortsätta och vara till nytta också för kommande generationer.

Tack för att Du är medlem i Esbo svenska församling!

Med önskan om Guds välsignelse,

Roger Rönnberg

Kyrkoherde