Esbo församlingars tillgänglighetsbeskrivning 

 
Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller webbplatsen https://www.esboforsamlingar.fi/ och har utarbetats/uppdaterats 10.9.2020.

Esbo församlingar strävar efter att på ett jämlikt sätt garantera digital tillgänglighet för alla. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen och tillämpar lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).  

Utvärderingsmetoder  

Esbo kyrkliga samfällighet utvärderar webbplatsens tillgänglighet på följande sätt:

  • Vi har själva utvärderat tillgängligheten. 

Webbplatsens nuvarande tillgänglighetsstandard 

Webbplatsens nuvarande tillgänglighetsstandard:  

  • Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven. 

Material som inte är tillgängligt på webbplatsen 

Användarna kan fortfarande stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan följer en förteckning över de brister som vi är medvetna om. Kontakta oss, om du noterar brister som inte nämns i förteckningen. 
 
Det material som nämns nedan är inte tillgängligt av följande orsaker: 

1) Webbplatsen är inte ännu till alla delar förenlig med tillgänglighetskraven

Textekvivalenter till bilder (alt-texter) 

Det kan hända att vissa bilder saknar textekvivalenter, eller att textekvivalenten inte beskriver bildens innehåll tillräckligt noggrant. Vi kommer att åtgärda saken så snart som möjligt.  
WCAG 1.1.1

Text i bilder 

Vissa bilddiagram/evenemangsreklarmer/bilder innefattar text, men texten finns inte i tillgängligt format. Vi kommer så snart som möjligt att komplettera materialet med behövliga textekvivalenter eller annat innehåll. 
WCAG 1.4.5 

Tabeller 

På vår webbplats finns tabeller med bristfälliga rubrikmarkeringar. VI kommer att åtgärda bristerna som snart som möjligt.

WCAG 1.3.1

Länkar som inte fungerar 

På vår webbplats kan det finnas länkar som inte fungerar. Vi kommer att åtgärda dessa så snart som möjligt. Meddela oss vänligen ifall du upptäcker en länk som inte fungerar.  
WCAG 2.4.4

Otydligt namngivna länkar 

På vår webbplats finns vissa länkar vars text inte tillräckligt väl beskriver länkens objekt. Vi redigerar som bäst våra länkar så att de blir lättfattligare.  
WCAG 2.4.4

Bristfälliga rubrikmarkeringar 

På vår webbplats finns bristfälligt markerade rubriker samt inkonsekvens i fråga om rubriknivåer. Vi kommer att åtgärda saken så snart som möjligt. 
WCAG 1.3.1, 2.4.6

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel) 

Alla dokument som finns på vår webbplats är för tillfället inte tillgängliga i sin helhet. Vi kommer att göra dokumenten tillgängliga så snart som möjligt. Meddela oss vänligen om saken ifall du upptäcker brister. Du kan med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan begära sådana uppgifter som ingår i dokumenten.
WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2

Videoinspelningar 

En del av våra videoinspelningar saknar för tillfället textning eller bildtolkning. De videoinspelningar som finns på vår webbplats textas inom två veckor efter att de publicerats, med undantag för sådana videoinspelningar som har publicerats före 23.9.2020, vilka inte omfattas av lagens tillämpningsområde. Vi lägger ut videoinspelningar förutom på vår webbplats även på Facebook och YouTube, och det ovan nämnda gäller också videoinspelningar som läggs ut där. På de ovan nämnda webbplattformarna finns också delade videosnuttar, för vars del tillgängligheten bestäms enligt den författning som tillämpas på den ursprungliga videoinspelningen.
WCAG 1.2.2, 1.2.5

Brister rörande tillgängligheten anknutna till publiceringssystemet

Bilder saknar alt-texter
Vissa bilder saknar textekvivalenter. Saken kommer att åtgärdas senast 23.9.2020.
WCAG 1.1.1

Användning av blanketter i webbläsaren
På blanketten för beställning av ämbetsintyg finns en länk som inte kan urskiljas med hjälp av färg eller understreckning. Dessutom finns anvisningarna först efter de angivna fälten, och alternativtangenterna och alternativrutorna har inte grupperats. Saken kommer att åtgärdas senast 23.9.2020.
WCAG 1.4.1, 3.3.2, 4.1.2

Kursorns synlighet
WCAG 2.4.7

Märkning av rubriker
WCAG 1.3.1

Namngivning av inbäddat innehåll  
WCAG 1.1.1

Fel i det tekniska genomförandet
WCAG 4.1.2

Möjlighet att förbigå upprepat innehåll med webbläsaren
​​​​​​​WCAG 2.4.1

  

2) Oskälig belastning   

 

3) Omfattas inte av lagstiftningen

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel): 

En del av våra dokument som har publicerats före 23.9.2018 omfattas inte av lagens tillämpningsområde och är inte nödvändigtvis tillgängliga. Uppgifter ur ett dokument som inte finns i tillgänglig form kan begäras med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan. 
(17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Kartor 

På webbplatsen har vissa uppgifter presenterats med hjälp av kartvyer. Den vägledande information som presenteras med hjälp av kartor tillhandahålls i tillgänglig form som text på webbplatsen. Kartor som inte är avsedda för navigationsändamål omfattas däremot inte av lagstiftningen. (3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster) 

Videoinspelningar 

På vår webbplats finns videoinspelningar som har lagts ut före 23.9.2020 och som saknar textning eller bildtolkning.  
(17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Ljudupptagningar 

På vår webbplats finns ljudupptagningar som har lagts ut före 23.9.2020 och som saknar textekvivalenter. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Arkiverat webbinnehåll

På vår webbplats finns webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2020 och som inte omfattas av lagens tillämpningsområde.
(17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Åtgärder för främjande av tillgängligheten 

Esbo församlingar säkerställer tillgängligheten med hjälp av följande åtgärder: 

  • Tillgänglighet hör till vår verksamhetsidé. 
  • Tillgänglighet hör till vår interna praxis. ​​​​​​​
  • Vi erbjuder kontinuerligt våra anställda utbildning i fråga om tillgänglighet. 
  • Vår organisation har tydliga målsättningar och ansvarsnivåer för tillgängligheten. 

Kompatibilitet med webbläsare 

Webbplatsen är kompatibel med följande webbläsare: 

Edge (Windows), den nyaste versionen
Chrome (Windows, Mac), den nyaste versionen 
Firefox (Windows, Mac), den nyaste versionen 
Safari (Mac), den nyaste versionen 

Teknik 

Webbplatsens tillgänglighet är beroende av att följande teknik fungerar: 

HTML
WAI-ARIA 
CSS 
Javascript 
 

Denna webbplats har efter omfattande revideringar uppdaterats 19.2.2020.

Har du noterat brister i fråga om tillgängligheten för våra digitala tjänster? Meddela oss i så fall om saken, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Vi tar gärna emot respons gällande webbplatsens tillgänglighet. Du kan ta kontakt på följande sätt: 

Ge respons angående tillgängligheten med hjälp av denÖppna länk i ny flikna blankettÖppna länk i ny flik
 

E-post: viestintapalvelut.espoo@evl.fi 

Andra sätt
 
Telefonnummer: + 358 50 5110442 

Postadress: Kommunikationsenheten, Kyrkogatan 1, 02770, Esbo 

För webbsidans publiceringssystem och dess tekniska tillgänglighet svarar Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation. Om du vill ge respons angående publiceringssystemets tillgänglighet till Kyrkans kommunikation, ska du använda blanketten nedan: 

Ge respons angående tillgängligheten med hjälp av denna blankettÖppna länk i ny flik
 

Vi strävar efter att bemöta responsen inom två veckor. 

Tillsynsmyndighet 

Om du upptäcker problem i fråga om webbplatsens tillgänglighet, uppmanas du först ge respons till oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du  får svar.  Om du inte är nöjd med vårt svar, eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra eÖppna länk i ny flikn anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.Öppna länk i ny flik  Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger noggrant på sin webbplats hur det är möjligt att lämna in klagomål och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter: 

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fiÖppna länk i ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer, växel: 0295 016 000 
Gör en anmälan via webblanketten