Understöd för musik kan sökas hos Esbo kyrkliga samfällighet

9.12.2019 09.02

Noter på ett piano

 

Principerna för beviljandet av understöd och uppgifter om de dokument som ska fogas till ansökan finns nedan.

I regel utdelas understöd på 1 000 – 4 000 €. Förutsättningen för att understöd kan beviljas är att gemensamma kyrkofullmäktige har vid sitt möte i december anvisat i budgeten för år 2020 de för ändamålet nödvändiga medlen.

Ansökningstiden löper ut 31.1.2020, och understödet ska användas före 30.6.2021.

Ansökningarna sänds under adress:

ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Registratorskontor
PB 200
02771 ESBO

eller elektroniskt: kirjaamo.espoo@evl.fi

Skriv ”Understöd för andligt musikarbete” på kuvertet.

Förfrågningar om understödet besvaras av chefen för det gemensamma församlingsarbetet, Eero Jokela, tfn 8050 2590. E-postadress: eero.jokela@evl.fi

 

Principer för understödet för andligt musikarbete

Med hjälp av understödet för andligt musikarbete stöds musikaliska projekt som berikar och utvecklar den andliga musikverksamheten i Esbo. Inom ramen för understödsverksamheten

 • stöds såväl konsertverksamhet som andra typer av musikaliska projekt,
 • stöds hela spektret av andlig musik, från äldre kyrkomusik till de nyaste formerna av andlig musik,
 • värdesätts innovativitet och nätverkssamarbete,
 • värdesätts mångkulturellt och pedagogiskt innehåll,
 • beviljas i regel inte understöd för resor, utrustning för sökandegruppen (t.ex. kördräkter eller instrument) eller för inspelningar eller komposition,
 • stöds i första hand aktörer från Esbo och grupper som i huvudsak består av esbobor, samt
 • beviljas inte understöd för sådana aktörer inom musiksektorn som får finansiering inom ramen för Esbo församlingars anslag för musikarbete.

Understödstagaren förbinder sig att rapportera om sin verksamhet.

 

Följande uppgifter ska fogas till ansökan om understöd (i tillämplig utsträckning för eventuella enskilda sökande):

 

 • en utredning om medlemmarna i sökandegruppen och om deras hemort,
 • verksamhets- och ekonomiplanen för understödsåret,
 • den senaste verksamhetsberättelsen och det senaste bokslutet,
 • uppgifter om sökandens bankförbindelse, samt
 • övrigt material som underbygger understödsansökan.

 

« Till nyhetslistan