Till nyhetslistan

Verksamheten ökade i Esbo församlingar efter pandemin - bokslutet visar ändå ett överskott

 
Esbo församlingars bokslut för 2022 uppvisar ett överskott på 2,2 miljoner. Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde bokslutet vid sitt sammanträde den 24 maj.

Barnvagnar på bägge sidor i gången i Hagalunds kyrka.

Gången i Hagalunds kyrka fylls återigen efter att ombyggnaden blivit klar och restriktionerna lyfts. Foto: Miia Raninen

Kyrkoskatteintäkterna uppgick till 45,2 miljoner euro, dvs. 3,7 miljoner euro mer än planerat. Ökningen jämfört med året innan var 2,1 miljoner euro.

Esbo församlingar fick 5,8 miljoner euro i statlig ersättning. Med den statliga ersättningen finansieras församlingarnas lagstadgade uppgifter: begravningsväsendet, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre.
 
Församlingarnas verksamhetsintäkter uppgick till 7,1 miljoner euro, dvs. 0,7 miljoner euro mer än planerat. Skillnaden beror främst på intäkter från försäljning av bostads- och fastighetsaktier. 


Verksamheten återhämtade sig

Driftsekonomiutgifternas totala belopp uppgick till 44,4 miljoner euro, vilket är mer än 2 miljoner större än föregående år. Församlingarnas verksamhet kunde komma i gång våren 2022, efter att pandemin upphörde. Konfirmandundervisningen kunde genomföras som planerat och även den övriga omfattande verksamheten återgick till normal nivå.

Trots att verksamheten och aktiviterna blev livligare förblev cirka 1,5 miljoner euro av anslagen för driftsekonomiutgifterna oanvända. De verksamhetsformer som uppskattas av Esboborna, dvs. diakoniarbetet och familjerådgivningen, fyllde jämna år ifjol. Det finländska diakoniarbetet har pågått i 150 år och Esbo församlingar har erbjudit familjerna professionellt stöd redan i 50 år. 

 

Personal och arbetshälsa

Personalkostnadernas andel är 24,7 miljoner euro, dvs. cirka hälften av skatteinkomsterna. År 2022 var det totala antalet anställda 512, vilket är fem procent lägre än ett år tidigare. Enligt en undersökning om personalens arbetshälsa som gjordes i slutet av året är resultaten som helhet på en god nivå. Fullmäktige antecknade också personalberättelsen för 2022 för kännedom.

 

Energipriset tärde på anslagen för fastigheter

Finansieringsöverskottet för 2022 utgör en grund för underhållet av fastigheterna på sikt. Däremot räckte anslagen för fastighetsväsendet inte till för att täcka de ökade kostnaderna och man var tvungen att ansöka om tilläggsanslag av fullmäktige. De ökade energikostnaderna var den största orsaken till kostnadsstegringen.
 
Gemensamma kyrkofullmäktige antecknade anvisningen för beredning av budgeten för 2023 för kännedom. Det belopp som reserveras för driftsekonomiutgifter stiger med cirka 5 procent på grund av den allmänna kostnadsökningen.  

 

25.5.2023 10.56