Till nyhetslistan

Insamlingen Gemensamt Ansvars öppningsmässa i Olars, Esbo

Gemensamt Ansvar startar söndagen 4 februari. I insamlingen samlas in medel för att stöda och hjälpa unga i Finland och ute i världen. Av intäkterna styrs 40 procent till HelsingforsMission och de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland och deras arbete för unga. 60 procent går via Kyrkans Utlandshjälp till att hjälpa unga i världens katastrofområden. 

Biskop Kaisamari Hintikka sitter i sin arbetsdräkt på en stol och i bakgrunden på en stor skärm en närbild ...

På bilden årets Gemensamt Ansvar-biskop Kaisamari Hintikka som är biskop i Esbo stift. Foto: Insamlingen Gemensamt Ansvar

Årets insamling har fokus på att hjälpa och stöda unga som upplever djup ensamhet eller som löper risk att marginaliseras och förlora sin livskontroll eller sina möjligheter till ett bättre liv.  Samarbetspartner i Finland är HelsingforsMission och Kyrkans Utlandshjälp.

Gemensamt Ansvars öppningsmässa televiseras från Olars kyrka i Esbo 

Biskop Kaisamari Hintikka i Esbo stift predikar i öppningsmässan på insamlingens startdatum 4.2. Öppningsmässan från Olars kyrka direktsänds i teve kl. 10 i kanal ett, YLE. Antti Malinen, kyrkoherde i Olarin seurakunta är liturg. Öppningsmässan kan också ses på YLE Arenan efteråt. 

Vilka är de största utmaningarna i de ungas liv, biskop Kaisamari Hintikka? 

– Fler unga känner ångest och är utmattade jämfört med tidigare: de stora omvälvningarna i världen - klimatkrisen och krig nära in på skrämmer och gör också framtiden skrämmande. Samtidigt har många unga inte återhämtat sig från pandemitiden. De har varit tvungna att gå i skolan eller studera utan att ha trygga vuxna eller kamrater som stöd. Erfarenheterna tär på självkänslan och gör sociala situationer belastande, konstaterar Hintikka. 

– Globalt på södra halvklotet blir många unga utan utbildning, fastän det finns ivrighet och intresse att gå i skola. Bristen på utbildning ökar utsattheten och minskar möjligheterna på arbetsmarknaden, där det råder en hårdare konkurrens än den vi har i vårt åldrande samhälle, säger Hintikka. 

Vad kan vi göra för de unga just nu, biskop Kaisamari Hintikka? 

– Att stöda de ungas välbefinnande och förebygga marginalisering borde vara en topp-prioritet i samhället. Inte enbart som princip utan också på ett konkret plan. För det här behövs det ett starkt samarbete mellan olika aktörer, t.ex. kommun, skola, organisationer och församlingar. Förutom att unga behöver stöd så behöver också deras familjer stöd, så att man kan ingripa förutom i symptomen också i det som förorsakar illamåendet och förebygga marginalisering. De unga behöver stöd som unga, inte enbart som framtidens vuxna, säger biskop Kaisamari Hintikka. 

Av de insamlade medlen används 20 procent till att stöda unga lokalt och till lokalt hjälparbete.  

Med de insamlade medlen hjälps unga här hemma och ute i världen 

Gemensamt Ansvar-biskopen 2024 Kaisamari Hintikka betonar de vuxnas ansvar när det gäller att  minska de ungas ensamhet och marginalisering. Hon säger att det är viktigt att förhindra att  mobbning och utfrysning blir allt vanligare bland de unga och att identifiera situationer där en ung  människa blir utanför. 

Av de medel som samlats in under Gemensamt Ansvar styrs 20 procent till HelsingforsMission, vars  riksomfattande program School to Belong hjälper skolgemenskaper runt om i Finland att identifiera och lindra den ensamhet som de unga upplever. Programmet erbjuder också verktyg för att ingripa i  ensamheten. Genom programmet blir minskningen av ensamhet en gemensam angelägenhet för hela skolan. Krisjouren för unga erbjuder professionell samtalshjälp med låg tröskel. 

Utbildning och stöd till unga i krisområden 

Genom det arbete Kyrkans Utlandshjälp utför stöder man i form av humanitär hjälp de allra mest  utsatta mitt bland världens katastrofer. I årets insamling lyfter vi särskilt fram det hjälparbete Kyrkans Utlandshjälp utför i Uganda, som är ett av de länder som har flest flyktingar i världen.  

Det finns många sätt att delta i insamlingen Gemensamt Ansvar inom den egna församlingen. I Esbo församlingar ordnas en mångfald av olika evenemang, där det samlas in pengar till förmån för unga. Alla evenemang hittas på nätet Yhteisvastuukeräys - Kirkko Espoossa (espoonseurakunnat.fi)Öppna länk i ny flik, svenskspråkiga evenemang hittas på Esbo svenska församlingÖppna länk i ny fliks hemsida. 

Tilläggsinformation / kontakt i Esbo svenska församling:

Nina Wallenius, diakoniarbetare och insamlingsledare, nina.wallenius@evl.fi

050 432 4323 

Det är också möjligt att donera genom MobilePay eller ge en donation på nätet. 

Esbo församlingars uppgifter för donation hittas på: Lahjoitustavat - Kirkko Espoossa (espoonseurakunnat.fi)Öppna länk i ny flik 

Donation till Gemensamt Ansvar via bankgiro:  Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 och OP FI14 5000 0120 2362 28. Bifoga församlingens referens vid inbetalning via bank. Tack för din donation!

Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639 på fastlandet. På Åland: Insamlingstillstånd ÅLR/2023/7525, gäller 1.1 –31.12.2024.

29.1.2024 12.08