Till nyhetslistan

Kungörelse

5.10.2020 08.47

För att uppfylla skötselplikten räcker det med att man ombesörjer den allmänna skötseln av graven (= skötseln av gräsmattan eller grusytan på graven samt vid behov en uträtning av minnesmärket och eventuella kantstenar). Genom att enbart hämta blommor till graven, vilket är frivilligt, uppfyller man inte förpliktelsen gällande gravskötsel.
Instruktioner gällande iståndsättningen och skötseln av graven ges på ­begäran av arbetsledarna på begravningsplatserna. Dessa är i regel anträff­bara på begravningsplatserna vardagar kl. 7.30–14.30 frånsett lördagar samt per tfn 09 80 501, säkrast kl. 13–14.
Esbo kyrkliga samfällighets gravskötselfond åtar sig skötsel av gravar. ­Ytterligare information ges på gravkontoret tfn 09 8050 2200. Gravkontoret är öppet mån.–tis. kl. 9–15 och ons.–tor. kl. 9–12.
Ärendet har delgivits i dag också med en på vederbörande gravar utsatt kungörelse.


PÅ KAPELLETS BEGRAVNINGSPLATS
Avdelning: grav

A: 55   B: 106   E: 79, 125, 131, 133   H: 77, 137, 150, 160, 179   
I: 12, 39, 78   K: 77  L: 11, 25, 30, 55, 92, 116, 152, 155, 158   
M: 50   O: 19   P: 85, 137  B1: 119


PÅ KYRKANS BEGRAVNINGSPLATS
Avdelning: grav

A: 6, 27, 42, 57–58   D: 5, 14, 20, 78, 96, 193, 215, 224, 244, 268   
F: 4, 5, 9, 44, 48, 70, 87, 111, 165, 174, 211, 213, 222   H: 8, 77   K: 4, 14   
L: 9, 28, 41, 82   E: 22, 44, 51, 60, 84, 102, 119, 130, 144, 155, 195, 208, 222   
G: 20, 36, 72, 108, 147, 166, 198, 274   I: 13, 22, 63, 73, 80, 100, 116   
O: 5, 30, 71, 110   T: 23, 26, 33, 34, 35, 40, 45, 126, 130, 139   S: 34, 39   
N: 5, 6, 67   P: 13, 26, 53, 116   U: 23, 24, 40, 60, 63, 79, 120, 122, 128, 135, 149, 217, 198, 200   V: 2, 15, 49, 94, 100, 143, 153, 154, 164, 176   W: 40, 42, 46, 99, 104, 121   Z: 19, 26, 100   X: 42, 59, 72, 75, 85, 157, 164   Y: 38, 63, 64, 88   Å: 1, 2, 3, 38, 46, 114, 140, 146, 159,   Ä: 46, 57, 97, 132, 189, 207, 208, 215, 226, 239, 259, 260, 261, 262, 285, 295, 313, 339, 343, 352   Ö: 10, 22, 53, 70, 80, 85, 91   A1: 25   C1: 38   D1: 56   F1: 86
   
PÅ KLOCKARMALMENS BEGRAVNINGSPLATS
Avdelning: grav

C: 4.12   H: 7.16   H: 9.12   H: 10.4   H: 11.26   H: 13.19  

Rättelseyrkan riktad till gemensamma kyrkorådet får lämnas in av den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Besvärstiden är 14 dagar och adresseras gemen­samma kyrkorådet, PB 200, 02771 Esbo. Ett fullständigt utdrag ur gemensamma kyrkorådets beslut i denna fråga utfärdas av Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk, tfn 09 80 501.

I Esbo 24.9.2020