Till nyhetslistan

En skogsdunge i Vällskog med blandskog. Esbo församlingar har låtit freda 50 hektar skog i Vällskog i norra Esbo för 20 års tid. Foto: Esko Jämsä.

Esbo församlingars miljöpolitik fick grönt ljus

17.12.2020 11.49

- Med hjälp av miljöpolitiken främjas uppnåendet av de målsättningar som omfattar kolneutralitet och stävjande av klimatförändringen, vis resursanvändning och genomförande av verksamheten på ett ekonomiskt, socialt, kulturellt och etiskt hållbart sätt, sammanfattar Esbo kyrkliga samfällighets utvecklingschef Kerttuli Boucht

Det övergripande nya miljösystemet har utarbetats av Esbo församlingars miljöarbetsgrupp.  Boucht är ordförande för den multiprofessionella arbetsgruppen.

Nio teser
Esbo församlingars miljöpolitik kan sammanfattas i nio teser. Målsättningen är att församlingarnas och samfällighetens miljöarbete ska stärka esbobornas relation till naturen och sporra till en hållbar livsstil.

Samfälligheten eftersträvar fram till år 2030 kolneutralitet för alla sina fastigheters del, dock frånsett sådana fastigheter som man beslutat avstå från.

- Målsättningen är att vi ska avstå från lokaler med låg användningsgrad och öka samanvändningen av lokaler, uppger Kerttuli Boucht.

Samfällighetens skogar sköts med metoder som är ekologiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt hållbara.

Begravningsplatserna och grönområdena sköts med metoder som orsakar så små miljöolägenheter som möjligt. Exempelvis har man på begravningsplatserna redan bytt ut bränsledrivna småmaskiner mot eldrivna maskiner. 

Inom placeringsverksamheten iakttas principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet. Miljöpolitiken innefattar även gynnande av klimatvänliga livsmedel och minimering av matsvinnet.

I miljöpolitiken slås det fast att miljöprogrammets målsättningar ska realiseras målmedvetet, med beaktande av riktlinjerna för resurserna i samfällighetens gällande strategi.

I samband med behandlingen av miljöpolitiken godkändes enhälligt två klämmar. I den första klämmen uppmanas gemensamma kyrkorådet utreda om den godkända miljöpolitiken föranleder behov av att se över bl.a. de gällande skogsplanerna. I den andra klämmen konstateras det att man ska avhålla sig från kalhuggningar inom skogsområdena i Esbo och Kyrkslätt innan skogsplanerna gällande dessa områden har hunnit bearbetas och blivit godkända på nytt.

Miljösystemet bygger på FN:s mål för hållbar utveckling
Miljösystemet baserar sig på utgångspunkterna för kyrkans miljöprogram: den evangelisk-lutherska kyrkans klimatprogram Tacksamhet, respekt, måttfullhet 2008, de teologiska grunderna för riktlinjerna i En kolneutral kyrka 2030 och Lutherska världsförbundets ekoteologidokument Creation – Not for Sale. Miljösystemet bygger också på FN:s mål för hållbar utveckling.

- Flera av dessa målsättningar hör redan till de värderingar och visioner som ingår i församlingarnas och samfällighetens strategi Kyrkan i Esbo och i församlingarnas framtidsredogörelser, nämner Kerttuli Boucht.

De närmare åtgärderna för uppnåendet av miljöpolitikens målsättningar specificeras i miljöprogrammet och i planerna för miljöfostran. Gemensamma kyrkorådet fattar beslut om miljöprogrammet. Under år 2021 kommer församlingsråden att få behandla de praktiskt inriktade planer för miljöfostran som utarbetas i lokalförsamlingarna. Därefter blir det aktuellt att anhålla om certifikatet SFS ISO 14001.

- Vi tror att detta är ett sätt att öka synligheten för kyrkans miljöarbete och göra det lättare att jämföra vårt eget miljöarbete med arbetet hos aktörer och arbetsgivare inom andra sektorer, konstaterar förvaltningsdirektör Risto Hämäläinen.


Tilläggsinformation:
Förvaltningsdirektör Risto Hämäläinen, tfn 050 3509 595, risto.hamalainen@evl.fi
Utvecklingschef Kerttuli Boucht, tfn 050 4327 503, kerttuli.boucht@evl.fi.

Esbo församlingar har låtit freda 50 hektar skog i Vällskog i norra Esbo för 20 års tid.