Minnesmärken

Minnesmärkesplan

Innan man låter tillverka och sätta upp ett minnesmärke för en grav bör man göra upp en minnesmärkesplan. Blanketter och anvisningar får man av begravningstjänsterna vid Esbo församlingars servicecentral. Anvisningarna har gjorts upp för varje begravningsplats i Esbo. Mer information får man också av trädgårdsmästarna och arbetsledarna på begravningsplatserna (se kontaktuppgifter).

I planen bör minnesmärkets form, material, mått, ytbehandling och text framgå. Planen bör göras av gravrättsinnehavaren eller en person som han/hon gett fullmakt åt. Fullmakten lämnas in som bilaga. Planer där det behövs fullmakt godkänns inte utan bifogad fullmakt. Dessutom bör de räkningar som hör till gravplatsen och begravningen vara betalda.

Minnesmärkesplanen skickas för godkännande i två exemplar till begravningstjänsterna. Efter behandlingen returneras det ena exemplaret till avsändaren, godkänt eller försett med anvisningar om vad som behövs för att tillstånd ska beviljas.

Om man vill avvika från gällande bestämmelser eller om gravrättsinnehavaren är missnöjd med de ändringar som gjorts i planen kan ärendet sändas till fastighetsdirektionen för vidare behandling.

För tillfälliga minnesmärken behövs ingen plan.

Länk till planeringsblanketten (på finska)

Att sätta minnesmärket på plats

Man kan placera ett nytt minnesmärke på graven 1.6–31.10, efter att tre månader har gått sedan begravningen. Till de urngravar som Esbo kyrkliga samfällighet redan har försett med underlagsbalkar kan minnesmärket levereras genast då minnesmärkesplanen är klar, 1.6–30.11.

Dessutom bör de räkningar som hör till gravplatsen och begravningen vara betalda.

Ett gammalt och tidigare godkänt minnesmärke kan placeras på graven året om, också genast efter begravningen, om grundstenen under minnesmärket har satts på sin plats eller där finns en balk som Esbo kyrkliga samfällighet har installerat.

Begravningsplatsens arbetsledare bör på förhand underrättas om att minnesmärket levereras. Man bör nämna tidpunkten samt vilken begravningsplats och vilken gravplats det gäller. Leveranserna bör ske på vardagar kl. 8–14.30.

Minnesmärket bör vara helt färdigt då det hämtas till begravningsplatsen. Man bör se upp så att man inte skadar gravarna invid eller de minnesmärken som finns på dem då minnesmärket sätts på sin plats. Om en särskilt grundsten används bör det finns ett väl tätat tjältåligt underlag av grus eller sepel och grundstenens övre yta bör vara i nivå med markytan.

Avlägsnande av minnesmärken från begravningsplatsen

Minnesmärken eller andra konstruktioner på gravarna får inte tas bort varaktigt från begravningsplatsen utan parkträdgårdsmästarens tillstånd. Den som fått tillstånd att leverera ett godkänt ersättande minnesmärke till en grav är skyldig att se till att det tidigare minnesmärket avlägsnas.

Om en grav har återgått till Esbo kyrkliga samfällighet kan gravrättsinnehavaren avlägsna minnesmärket inom 6 månader efter att gravrätten upphört, om det inte har bestämts att minnesmärket bör bevaras.

Om ett minnesmärkes placering strider mot gällande bestämmelser ges en anmärkning om korrigering eller avlägsnande.

Minnesmärke.