Faddrar

Genom dopet träder faddrarna in som viktiga personer i barnets liv. Faddrarna ska vara skriftskolgångna konfirmerade medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan. Dessutom kan barnet även få faddrar som hör till sådana kyrkosamfund som erkänner det lutherska dopet (t.ex. ortodoxa eller katolska kyrkan). En person som inte hör till kyrkan kan inte vara fadder.

Före dopet kontrolleras uppgifterna om faddrarna och deras församlingstillhörighet. För detta ändamål används blanketten för anmälan av uppgifter om faddrarna, som ska överlämnas till dopprästen i samband med dopsamtalet.

Faddrarnas uppgift är att stöda föräldrarna när det gäller att ge barnet en kristen fostran samt att be för barnet och dess familj. Faddern är också en speciell vuxen vän till barnet. Församlingen stöder både föräldrarnas och faddrarna i deras uppgifter genom söndagsskola, församlingarnas klubbar, skriftskola, gudstjänster och övrig församlingsverksamhet.

Litet barn i dopklänning som hålls upp av sin fadder.
Foto: Antti Rintala.