Faddrar

Genom dopet träder faddrarna in som viktiga personer i barnets liv. Vid dopet behövs minst en fadder som ska vara skriftskolgången konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan. Dessutom kan barnet även få faddrar som hör till sådana kyrkosamfund som erkänner det lutherska dopet (t.ex. ortodoxa eller katolska kyrkan). En person som inte hör till kyrkan kan inte vara fadder.

Före dopet kontrolleras uppgifterna om faddrarna och deras församlingstillhörighet. För detta ändamål används blanketten för anmälan av uppgifter om faddrarna, som ska överlämnas till dopprästen i samband med dopsamtalet.

Faddrarnas uppgift är att stöda föräldrarna när det gäller att ge barnet en kristen fostran samt att be för barnet och dess familj. Faddern är också en speciell vuxen vän till barnet. Församlingen stöder både föräldrarnas och faddrarna i deras uppgifter genom söndagsskola, församlingarnas klubbar, skriftskola, gudstjänster och övrig församlingsverksamhet.

Foton: Antti Rintala

Fadderdagen 4.6.2023

Att bli fadder är något positivt. Som bäst kan det bli en livslång vänskap mellan faddern och fadderbarnet. Idéen med en nationell fadderdag är att faddrar och fadderbarn skulle kunna tillbringa tid tillsammans. Varför inte t.ex. börja genom att svara på frågorna i kompisboken och lär känna varandra bättre.

Kompisbok för faddrar och fadderbarn - ladda ned din egen 

Mer om fadderskap - tankar, berättelser och tips

Fadderdagen i Esbo

Här ett plock bland det som samarbetspartner i Esbo erbjuder.

Till exempel kan faddrar och fadderbarn besöka Finlands naturcentrum Haltia i Noux nationalpark i Esbo. Fadderbarnet betalar inte inträde till utställningar i naturcentret (vuxna 13€ / gratis med t.ex. Museikortet).   

Esbo svenska församling har sin medarbetare, församlingspastor Mirja von Martens på plats i Haltia naturcentrum kl.10-12.00.

Centret är öppet på fadderdagen mellan kl. 10 - 18.00.

Nätäventyrsparken Huippu i Alberga erbjuder trampolinliknande nätäventyr gratis för hela familjen på fadderdagen. 

Övrigt program under fadderdagen i Esbo kyrkliga samfällighet hittas här.

Den nationella samarbetspartnern SuperParks erbjudande på fadderdagen är; två till priset av en (fadder + fadderbarn). Närmaste SuperPark är i Vanda och i Vichtis.

Övriga nationella samarbetspartner är Mannerheims barnskyddsförbund, Luontoliitto och Scouterna