Gräsa urnlund

Olarsbäcken 4 (vid Olars kyrka)

Nya urngravar, minneslund, kolumbarium och anonym minneslund.

Grundförbättringsarbeten pågår. Ingång till urnlunden endast genom huvudporten. Porten finns i ändan av parkeringsplatsen vid Olars kyrka.  För närvarande förnyas planteringarna vid urnlunden. Planteringsbäddarna på alla avdelningar byts ut. Arbetet pågår i huvudsak i juli-november 2020. Gravinnehavarna ombeds ta hand om de föremål eller växter som finns på gravarna och som man vill behålla. De kan hämtas tillbaka när arbetena har slutförts.

Gräsa urnlund får bl.a. ett nytt automatiskt bevattningssystem. Planteringarna förnyas, en del av de nya växterna planteras våren 2021. Gångarna iståndsätts och tillgängligheten förbättras bl.a. genom räcken på de brantaste ställena.

Gräsa urnlund.