Regnbågsverksamhet i församlingarna i Esbo

Esbo församlingars verksamhet är öppen för alla. De som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter är välkomna och ska bemötas på ett jämlikt sätt. 

I församlingarna finns både medlemmar och anställda som har personliga erfarenheter av regnbågsfrågor eller anser att regnbågsfrågor är viktiga.  Varje församling har minst en egen ansvarsperson.

Ta kontakt med ansvarspersonen

  • om du har frågor om sexuella minoriteter och könsminoriteter
  • om du har blivit osakligt bemött i församlingen
  • om du är intresserad av regnbågsverksamhet
  • om du har förslag till utveckling av verksamheten
  • om du vill vara med och ordna regnbågsverksamhet 
  • om du har blivit osakligt bemött i församlingen

Jämlikhet för regnbågspersoner


Esbo församlingar har gemensamma principer och mål för att förstärka jämlikheten för regnbågspersoner i församlingarnas verksamhet. Vårt mål är att:

1. Varje människa ska känna sig välkommen och delaktig oavsett sin sexuella inriktning eller könsidentitet. Vi ska göra församlingarna och samfälligheten till en ”välkomnande gemenskap”.

Anställda och frivilliga ska uppmärksamma det språk som de använder i samband med förrättningar och evenemang. En uppdelning i ”dem” och ”oss” ska undvikas. Vid förberedandet och genomförandet av evenemang ska tilltalsformerna, ordvalen och texterna vara inkluderande. De anställda ska kommunicera en positiv attityd till sexuella minoriteter och könsminoriteter samt deras närstående.

2. Mångfalden av sexuella inriktningar och könsidentiteter ska accepteras och beaktas i samband med alla våra tjänster och i all vår verksamhet. Vi skapar en atmosfär där var och en själv får bestämma vilka privata angelägenheter hen vill delge andra.

Församlingen ska vara en trygg plats för en ung person att fundera på vem hen är även gällande den sexuella identiteten och könsidentiteten. I konfirmandverksamheten och den övriga fostringsverksamheten ska utgångspunkten vara att det finns en mångfald av sexuella inriktningar och könsidentiteter.

3. Alla våra tjänster och all vår verksamhet ska upplevas som trygga av personer som hör till en sexuell minoritet eller könsminoritet och för deras närstående. Varje församling och enhet ska definiera hurdana de evenemang, situationer och miljöer är där personer som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet känner sig trygga.

Man ska genast ingripa i diskriminering. Man ska ingripa vid nedsättande benämningar, och rapportera vidare om olämpliga meddelanden och trakasserier. Den som blir utsatt för osakligt uppträdande ska tas i försvar.

I samband med förberedelserna inför olika evenemang beaktar vi genuint önskemålen om att också personer som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet ska uppleva det tryggt att delta i dem. För fastigheternas del tar vi hänsyn till önskemålen om tillhandahållande av trygga utrymmen och trygg service, t.ex. när det gäller toaletter och inkvarteringsutrymmen.

Vi förbinder oss att stöda och arbeta för alla slags familjers bästa och för de barns bästa som lever i familjerna. Blanketternas språk och formuleringar ska bearbetas så att de blir mer inkluderande. Principen om jämlikhet för personer som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet ska uppmärksammas i samarbete med samarbetsparterna (t.ex. missionsorganisationerna).

4. Vi betraktar inte människors sexuella inriktning eller könsidentitet utifrån ett problemperspektiv. I samband med verksamheten betraktas heteronormativiteten inte som en självklarhet och denna ges inte en gynnsammare ställning.

Vid bemötandet av personer som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet lyfts inte äktenskapsfrågan i fokus, om inte den berörda själv önskar det. Vi ska inte låta förstå att personer som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller deras frågor är ett problem i församlingen eller i kyrkan.

5. Vi ordnar utbildning om mångfald och människorättsfrågor för förtroendevalda, frivilliga och anställda.

I församlingarna och vid enheterna förbinder man sig att arbeta kring konceptet Respektfull dialog, åtminstone bland förtroendevalda och anställda, att skapa dialog och förståelse mellan olika synsätt och ge rum för tvivel och invändningar, i en uppbygglig och ömsesidigt respektfull anda. Detta åtgärdsdokument gås igenom med hela arbetslaget t.ex. på arbetskonferenser och liknande möten.

6. I varje församling och vid samfällighetens ämbetsverk ska det finnas en anställd som är ansvarsperson för frågor som berör främjandet av jämlikheten när det gäller mångfalden av sexuella inriktningar och könsidentiteter. Varje församling ska utse en kontaktperson för regnbågsverksamheten.

Enheten för det gemensamma församlingsarbetet koordinerar nätverket för regnbågsverksamhet, även samfällighetens kommunikation är delaktig i nätverket. Det informeras på webbplatsen och i den övriga kommunikationen om vem som är församlingens och samfällighetens ämbetsverks kontaktperson för regnbågsverksamheten.

7. När det gäller frågor som berör mångfald och främjande av den tillgodogör vi oss erfarenhetsexpertis bland förtroendevalda, frivilliga, församlingsmedlemmar och anställda som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet. Erfarenhetsexpertisen utnyttjas vid planeringen och förberedandet av olika evenemang. Det ska ordnas sammankomster med utbildningskaraktär, där parterna ges möjlighet att berätta om sin egen tro och sitt liv.

8. Vi ger rum för frågor och erfarenheter som berör familjer och anhöriga till personer som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet.
Församlingarna ska utöka sin beredskap att aktivt söka upp och bjuda in regnbågsfamiljer att bli delaktiga i kyrkans liv och verksamhet.

De särskilda behoven hos äldre personer som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet ska uppmärksammas i församlingarna och vid enheterna. Personer som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet ska anlitas som experter då man försöker etablera kontakt till personer som hör till en sådan minoritet och vid utvecklandet av verksamhet för personer som bor på församlingarnas område.

9. Vi för en teologisk och etisk diskussion om sexualitet och könsidentitet i en uppbygglig anda. Vi skapar tillfällen och platser där det är möjligt att diskutera sexualitet och könsidentitet på ett konstruktivt sätt.

Den teologiska och etiska diskussionen förs inte genom personifiering, utan med hjälp av uppbygglig argumentation och respekt för olika synsätt.
Målsättningen är att det t.ex. i en bibelstudiegrupp ska vara tryggt för en person att föra fram att hen själv hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller att det i hens närmaste krets finns personer som hör till en sådan minoritet.

10. Vi varken stämplar eller stigmatiserar personer som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet. Motarbetandet av stämpling och stigmatisering främjar allas välfärd och stärker den mentala hälsan.

Vi deltar aktivt i olika diskussionsforum och samarbetar med intressegrupper där människors välfärd främjas och stigmatisering bekämpas. I samband med främjandet av människors välfärd och motarbetandet av stigmatisering framhåller vi också frågor som berör personer som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet och deras situation.

Fregnbågsfärgade rosor.
Foto: Pixabay

 

Föreningen Sateenkaariyhdistys Malkus

Föreningens målsättning är att befrämja psykisk hälsa och andligt välmående hos personer som hör till sexuella- och könsminoriteter. Den nationella föreningen arrangerar bland annat läger och diskussioner.
 

 

Tag kontakt

kaplan, tjänstledig - 30.11.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor, frivilligverksamhet