Regnbågsärenden

Varje människa ska känna sig välkommen och delaktig oavsett sin sexuella inriktning eller könsidentitet. Vi ska göra församlingarna och samfälligheten till en välkomnande gemenskap.

Mångfalden av sexuella inriktningar och könsidentiteter ska accepteras och beaktas i samband med alla våra tjänster och all vår verksamhet.

Församlingen ska vara en trygg plats för en ung person att fundera på vem hen är även gällande den sexuella identiteten och könsidentiteten.

I  varje församling och vid samfällighetens ämbetsverk ska det finnas en anställd som är ansvarsperson för frågor som berör främjandet av jämlikheten när det gäller mångfalden av sexuella inriktningar och könsidentiteter.

(Utdrag ur Åtgärdsdokument för stärkande och främjande av jämlikheten för regnbågspersoner i Esbo församlingar och vid Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk).

Fregnbågsfärgade rosor.
Foto: Pixabay
Regnbåge mot bakgrunden av himmel med moln, berg och skog.
Foto: Pixabay.

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor