Personer med hörselnedsättning

Tecknat om gudstjänst, dop och begravning på kyrkans webbsidor

Kyrkans webbsidor på finlandssvenskt teckenspråk, Kyrkan och teckenspråk, har publicerats på webbadressen evl.fi/teckensprak.

Webbsidorna innehåller information om och formulär för  gudstjänst och en del kyrkliga förrättningar. Man kan ta del av veckomässan, dop och jordfästning på finlandssvenskt teckenspråk. Andra former av gudstjänster och övriga förrättningar, till exempel konfirmation och vigsel, finns inte översatta till finlandssvenskt teckenspråk.

– Många döva har upplevt kyrkans vanliga webbsidor tunglästa.  För mycket text på ett språk som inte är de dövas modersmål har gjort det svårt att hitta rätt information. Nu finns alltså information som rör troslivet också på teckenspråk, berättar dövprästen Maria Lindberg.

All information och alla länkar tecknas eller är illustrerade. På sidan hittar man också glosser, alltså teckenföljd på svenska där man kan jämföra ordföljden i den teckenspråkiga versionen av gudstjänsten med den svenska version som de flesta hörande är vana vid. Länkar till sidorna på finskt teckenspråk är synliga på de svenska sidorna. På en tvåspråkig sida finns kontaktinformation till alla som arbetar med döva inom kyrkan.

På webbsidan tecknar Janne Kankkonen på finlandssvenskt teckenspråk. Han har också översatt materialet. Övriga tecknare är översättarna Tarja Sandholm och Tomas Uusimäki. Webbsidan Kyrkan och teckenspråk upprätthålls av Kyrkans central för det svenska arbetet.

Mer information:
dövpräst Maria Lindberg, Kyrkostyrelsen/Kyrkans central för det svenska arbetet, tfn 050 3427 129
http://evl.fi/teckensprak

Kontakt till diakon och dövpräst

 
Helena Rakemaa
Diakon för hörselskadade
Esbo kyrkliga samfällighet
helena.rakemaa@evl.fi
040 531 1002
 


Pastor Maria Lindberg på Kyrkans central för det svenska arbetet i Helsingfors är finlandssvensk dövpräst, tfn (09) 180 2552, 050 342 7129, maria.lindberg@evl.fi

Teckenspråk