Kyrkvärdar

Kyrkvärdarna gör en viktig insats i församlingens gudstjänstliv. De hälsar besökarna välkomna till gudstjänsten, delar ut psalmböcker, mässprogram och infoblad, bär upp kollekt, läser texter och tänder ljus för avlidna. De kan också ställa i ordning för kyrkkaffet och hjälpa till där det behövs.

Olars kyrka, svenska sidan. Foto: Jukka Granström

Uppgiften som kyrkvärd sköts alltid av två personer per gudstjänst – alla behöver alltså inte göra allting. Någon kanske gärna bär upp kollekt, medan någon annan hellre vill läsa en text eller tända ljus. Inför varje gudstjänst kommer man överens om vem som gör vad. Man bestämmer själv hur många kyrkvärdspass man åtar sig.

Esbo domkyrkas svartmålade huvuddörr på springa med ljus som silar in.

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor