Hur ordnar man en begravning?

Tid och plats för jordfästningen

Man kommer överens om tid och plats för jordfästningen samt bokar präst och kantor vid Esbo församlingars servicecentral. Servicecentralen betjänar också vid ärenden som berör anskaffning av gravplats, gravminnesmärken och gravskötsel samt bokning av tid för urngravläggning. Man bokar präst vid servicecentralen också då jordfästningen sker utanför Esbo i Stor-Helsingfors, Grankulla eller Kyrkslätt.

Jordfästningen kan ske i en kyrka eller ett kapell, i ett begravningskapell eller vid graven. Jordfästningen hålls vanligen två–tre veckor efter dödsfallet. Jordfästningar förrättas alla vardagar och på lördagar i kyrkorna och kapellen i Esbo. På Klockarmalmens begravningsplats och i Esbo begravningskapell förrättas jordfästningar inte på måndagar.

De privata begravningsbyråernas tjänster

I Esbo finns flera begravningsbyråer, där man skaffar kista och urna och kommer överens om transport av den avlidna. Begravningsbyrån kan också för de anhörigas räkning sköta de praktiska arrangemangen kring jordfästningen i samarbete med Esbo församlingars servicecentral. Begravningsbyrån sköter också andra ärenden i samband med begravning, minnesstund och bouppteckning. Tjänsterna är avgiftsbelagda.

Jordfästning av personer som inte hör till kyrkan

Den som inte hört till kyrkan kan få en kristen jordfästning om de anhöriga önskar det och om det inte strider mot den avlidnas övertygelse. För att utreda detta bör man kontakta servicecentralens jourhavande präst innan man kommer överens om tidpunkten för jordfästningen. Jordfästningen sker i detta fall i Klockarmalmens kapell eller i Esbo begravningskapell, på vardagar förutom på måndag och lördag. En avgift bör betalas för användning av kapellen och för minnesstunder som ordnas i församlingarnas utrymmen. Konfessionslösa begravningar eller begravningar enligt andra religioner kan inte förrättas i församlingarnas utrymmen.

Begravningen

Preludium

Psalm

Jordfästning

Psalm

Postludium

Jordfästningen är en gudstjänst. Man kommer på förhand överens om detaljerna kring blomsterhälsningar, musik, blommor m.m. med den präst och kantor som förrättar jordfästningen.

Vid kistbegravning förs kistan till graven genast efter jordfästningen. Då behövs vanligen sex personer som bärare. I begravningsföljet går de anhöriga närmast kistan. Också vid kremering är det bra om man kan följa kistan ut till begravningsbyråns bil. Om det inte är möjligt kan man lämna kvar kistan i kyrkan eller kapellet. Vid kremering i Esbo begravningskapell blir kistan alltid kvar på sin plats i kapellet.

Blomsterhälsningar

Man kan lägga ner blommorna antingen i början eller i slutet av jordfästningen. Vid kistbegravning kan man också lägga ner blommorna först vid graven. Vid kremering kan man föra blommorna till gravplatsen eller lägga ner dem på en speciell plats t.ex. i Gräsa urnlund eller i Hagalunds urnlund. De anhöriga bör på förhand komma överens med begravningsbyrån om hur man ska göra med blommorna, eftersom det inte finns möjlighet att förvara blommor i kapellen eller kyrkorna efter jordfästningen.

Urngravläggning

Urngravläggningen sker i närvaro av de närmaste anhöriga vid en på förhand överenskommen tidpunkt ungefär två veckor efter jordfästningen. Den avlidnas aska måste få sin slutliga förvaringsplats på en enda plats senast ett år efter kremeringen. Vaktmästaren är med vid gravläggningen och ger råd. Vid gravläggningen kan man hålla en bönestund vid graven och inbjuda en präst att delta i den. Vid gravläggning i en minneslund på Klockarmalmens begravningsplats är de anhöriga inte närvarande.

Minnesstunden

Minnesstunden kan ordnas i församlingens utrymmen, i den avlidnas eller de anhörigas hem eller på någon annan plats. För församlingsmedlemmar är det gratis att använda församlingens utrymmen. För användningen av kärl och dukar betalas en avgift. Prästen och kantorn deltar i minnesstunden om de anhöriga önskar det och kommer överens om det på förhand. Vid minnesstunden läser man upp kondoleansadresser och kommer ihåg den avlidna på olika sätt.

Vi minns den avlidna

Den avlidnas namn läses upp vid förbönen i hemförsamlingens högmässa, vanligen söndagen efter jordfästningen. I samma förbön ber man för de anhöriga. Om den avlidna har jordfästs annanstans än i Esbo bör de anhöriga se till att uppgifterna om jordfästningen kommer till den avlidnas hemförsamling.

Vid högmässan på Alla helgons dag läser man upp namnen på de församlingsmedlemmar som avlidit under det senaste året och tänder ljus till minnet av dem.

Själaringning

I alla kyrkor i Esbo hålls själaringning på måndagar kl. 16 till minnet av de församlingsbor som nyligen har avlidit. Man kan också ordna själaringning vid någon annan på förhand överenskommen tidpunkt. Tidsbeställningen sker på Esbo församlingars servicecentral.

Sorgegrupper

I församlingarna finns sorgegrupper som leds av präster eller diakoniarbetare. Där kan man träffa andra människor i sorg och dela med sig av sina erfarenheter. Församlingens anställa står vid behov också till tjänst för personligt samtal. Esbo församlingars servicecentral och den egna hemförsamlingen ger närmare information.

Gravplats och minnesmärke

Varje esbobo har rätt till gravplats oberoende av församlingstillhörighet. Man kan lösa in en gravplats endast i samband med dödsfall. Esbo församlingars servicecentral sköter ärenden som berör anskaffning av gravplats, kremering och urn- eller kistgravläggning samt gravskötsel. Ärenden som berör minnesmärken sköts av begravningsplatsernas trädgårdsmästare. Anvisningar och blanketter för planering av minnesmärken kan beställas på Esbo församlingars servicecentral.

Nya kistbegravningsplatser i Esbo finns på Klockarmalmens begravningsplats. Nya urngravar finns i urnlunderna i Hagalund och Gräsa och på Klockarmalmen. För krigsveteraner från Esbo finns en egen avdelning med både kist- och urngravar vid Esbo begravningskapell.

Vid Gräsa urnlund och Esbo domkyrkas och Klockarmalmens begravningsplatser finns minneslunder där man kan strö ut aska utan urna. Aska utan urna kan även strös ut på gräset i Gräsa urnlund eller på gräset eller i skogen på Klockarmalmens konfessionslösa område. Vid urngravläggning bör urnan vara av nedbrytbart material.

I urnlunderna i Hagalund och Gräsa finns också kolumbariegravar, där man alltid använder icke-nedbrytbara urnor. På alla begravningsplatser kan avlidnas aska också gravläggas i något annat värdigt, nedbrytbart kärl.

Personer som inte är bosatta i Esbo kan få gravplatser endast på Klockarmalmens begravningsplats, eller om man väljer en plats i en minneslund, i urnlundarna i Hagalund, Gräsa eller vid Esbo domkyrka.  

Kremering och urngravläggning i en minneslund eller urngrav är förmånligare än kistbegravning. Man kan höra sig för om prisuppgifter vid Esbo församlingars servicecentral.

Kista med blommor.