Ämbetsbetyg och släktutredningar

Det finns två typer av ämbetsbetyg

1. Lever-intyg

På intyget anges personens basuppgifter. Vid behov, beroende på ändamålet, kan information om make/maka, barn eller föräldrar tilläggas. På bröstarvinge som hör till ev.luth kyrkan behövs inte för bouppteckning lever intyg. Bröstarvingen kommer att synas på den avlidnes intyg.
Om bröstarvingen inte hör till ev.luth kyrkan måste lever-intyg beställas från personens egen registerförare t.ex. DVV eller från utlandet. För att underlätta uträttande av ärenden innan bouppteckningen är klar, kan ett lever-intyg där släktskap syns behövas. Kontrollera med ifrågavarande inrättning, t.ex. banken.

2. Ämbetsbetyg för släktutredning

Släktutredning behövs oftast för bouppteckning och annan skötsel av dödsboärenden (t.ex. bostads- och fastighetsaffärer, lagfart, avsägande av arv). Det är en obruten kedja av personens flyttinformation och medlemskap från 15 års ålder till idag / dödsdag. I den framgår makar och barn. Om personen är barnlös och ogift anges föräldrarna och syskonen. Släktutredning måste beställas i god tid.

Släktutredning är inte samma sak som släktforskning

Vid behov kan ämbetsbetyg fås på flera språk

Lever-intyg kan fås på finska eller svenska.
Vid behov fås lever-intyg för utländska myndigheter på en flerspråkig blankett på engelska, tyska eller franska.
Släktutredning kan endast fås på finska och svenska.

Landsomfattande släktutredning

I Esbo regioncentralregister görs riksomfattande släktutredningar på de personer vars sista hemförsamling, eller vars senaste kyrkotillhörighet, varit i en av Esbo regioncentralregisters medlemsförsamlingar. En riksomfattande släktutredning täcker medlemstiden i alla Finlands ev.luth. kyrkans församlingar. 
För andra beställningar är förfarandet som tidigare, dvs. släktutredning bör beställas från alla församlingar där personen varit skriven.

Ämbetsbetyg att beställa från andra ställen

Om personen har bott på ett avträtt område Riksarkivet i St. MichelÖppna länk i ny flik

Om personen inte tillhör/tillhört församling skall intyg beställas från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata DVVÖppna länk i ny flik

Om personen bott/bor utomlands hittas uppgifter på Finland utomlandsÖppna länk i ny flik

Varför är leveranstiderna så långa?

Lever-intyg postas samma dag eller dagen efter beställning.

Vår leveranstid för släktutredningar är tillfälligt exceptionellt lång. 

Regioncentralregistret telefonservice är för tillfället överbelastad. Förfrågningar angående leveranstider bör skickas per e-post till adressen keskusrekisteri.espoo@evl.fi.

Släktutredning görs på basen av kyrkans medlemsregister och kyrkböcker. Majoriteten av kyrkböckerna är digitaliserade.
Informationen måste ändå fortfarande sökas manuellt. Ev.luth. kyrkan har under en övergångsperiod fram till 2022 två olika system i användning.

Ämbetsbeviset är avgiftsbelagt.>> Prislista Öppna länk i ny flik

Kostnadsansvar

Den som beställer ett ämbetsbetyg, bokar begravning, inlöser en gravplats och gravskötsel av samfälligheten är enligt de allmänna avtalsrättsliga principerna som beställare ansvarig för de kostnaderna som uppstår.
Beställaren har rätt att flytta över ansvaret för kostnaderna till dödsboet för att betalas, med förutsättning att dödsboet har ekonomiska tillgångar. Dödsboets medellöshet anses inte vara belägg för att samfällighetens fakturor inte behöver betalas (Ärvdabalk 18 kap. 15 §, Lag om begravningsväsende 23 §).

Om dödsboet är medellöst bör de som ombesörjer bouppteckningen och begravningen utse en person, eller flere tillsammans, betalar kostnaderna för införskaffade tjänster. Av kommunen kan vid behov anhållas om kompletterande utkomststöd för begravning.