Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Esbo kyrkliga samfällighet. Eftersom esboförsamlingarna lever i ekonomisk gemenskap gäller kyrkofullmäktiges beslutsfattande till de lagstadgade delarna också i de enskilda församlingarna.

Gemensamma kyrkofullmäktiges uppgift är att

  • utöva beslutanderätt för samfällighetens del,
  • fatta beslut om samfällighetens grundstadga, där det bestäms vilka av församlingarnas uppgifter som ska skötas gemensamt,
  • fastställa kyrkoskattesatsen,
  • fatta beslut om samfällighetens budget, där varje församling tilldelas ett anslag vars användning församlingsrådet fattar beslut om,
  • godkänna samfällighetens bokslut,
  • fatta beslut om anskaffning och försäljning av fast egendom,
  • fatta beslut om byggprojekt vars kostnader överskrider 745 000 euro,
  • utse medlemmar i gemensamma kyrkorådet och direktionerna, samt
  • godkänna samfällighetens strategier.

Verksamhetsperioden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Det nuvarande kyrkofullmäktiges verksamhetsperiod är åren 2015-2018.

De 61 medlemmarna i Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige representerar sex församlingar.

Gemensamma kyrkofullmäktige samlas årligen 5-6 gånger i Esbo stads fullmäktigegård.

Under perioden 2017-2018 är Stig Kankkonen från Esbo svenska församling ordförande i kyrkofullmäktige. Vice ordförande är Paula Viljakainen, Espoonlahden seurakunta.

Esbo svenska församlings representanter


Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

Ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige
Esbo svenska församling

http://www.kankkonen.net/

Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

Medlem i kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling