Gemensamt församlingsarbete

Till ansvarsområdet för gemensamt församlingsarbete hör:

  • Sjukhussjälavården vid sjukhusen i Esbo
  • Specialdiakoni för syn- och hörselskadade samt utvecklingshämmade
  • Prästerna vid läroanstalter och högskolor
  • Esbo stads och församlingarnas gemensamma familjerådgivningscentral
  • Församlingarnas stödfunktioner: pastorn och sekreteraren för fostran, det mångkulturella arbetet, den gemensamma diakonisekreteraren och kanslitjänsterna på Kyrkogatan 1

Kontaktuppgifter:

  • e-post till alla anställda: fornamn.efternamn@evl.fi
  • Direktör för gemensamt församlingsarbete Eero Jokela, 09 8050 2590, 050 324 8746  
    sekreteraren för gemensamt församlingsarbete Niina Heinonen, (09) 8050 2359