Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Esbo kyrkliga samfällighet. Eftersom Esboförsamlingarna lever i ekonomisk gemenskap gäller kyrkofullmäktiges beslutsfattande till de lagstadgade delarna också i de enskilda församlingarna.

Gemensamma kyrkofullmäktiges uppgift är att

  • utöva beslutanderätt för samfällighetens del,
  • fatta beslut om samfällighetens grundstadga, där det bestäms vilka av församlingarnas uppgifter som ska skötas gemensamt,
  • fastställa kyrkoskattesatsen,
  • fatta beslut om samfällighetens budget, där varje församling tilldelas ett anslag vars användning församlingsrådet fattar beslut om,
  • godkänna samfällighetens bokslut,
  • fatta beslut om anskaffning och försäljning av fast egendom,
  • fatta beslut om byggprojekt vars kostnader överskrider 745 000 euro,
  • utse medlemmar i gemensamma kyrkorådet och direktionerna, samt
  • godkänna samfällighetens strategier.

Verksamhetsperioden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Det nuvarande kyrkofullmäktiges verksamhetsperiod är åren 2023-2026.

De 61 medlemmarna i Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige representerar sex församlingar. Ordförande är Juhana Malme, vice ordförande är Seppo Särkiniemi.

Gemensamma kyrkofullmäktige samlas årligen 5-6 gånger i Esbo stads fullmäktigegård.

Tag kontakt

Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026 och suppleant i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026, suppleant i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling
Suppleant i församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling