Dataskyddsbeskrivning för medieregistret

Personuppgiftsansvarig

Esbo kyrkliga samfällighet (FO-nummer 0200562-2)
Kyrkogatan 1, PB 200
02771 Esbo
tfn 09 80501
kirjaamo.espoo@evl.fi

Kontaktperson

Urpu Sarlin
Kyrkogatan 1, PB 200
02771 Esbo
tfn 09 80501
urpu.sarlin@evl.fi

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

tietosuojavastaava.espoo@evl.fi

Registrets namn

Medieregistret

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Fotografier, videoupptagningar och annat bildmaterial samlas i samfällighetens bildarkiv

  • i arkiveringssyfte,
  • för förmedling av nyheter som berör samfälligheten, samt
  • för kommunikation och marknadsföring som berör verksamheten.

Fotograferingstillstånd:

Av personer som förekommer på bilder från sluten verksamhet, såsom klubbar och läger, inhämtas ett skriftligt tillstånd till fotografering och filmning och till att bilderna används i ovan nämnda syften. På tillståndsblanketten anges personens namn och kontaktuppgifter samt bildens användningsändamål. Uppgifter om fotograferingstillstånden och var de förvaras registreras bland bildfilernas eller bildmapparnas metadata.

Undantag: Vid evenemang som är öppna för allmänheten inhämtas inte fotograferingstillstånd av publiken, utan vi informerar i mån av möjlighet om hur man vid behov kan undvika att bli fotograferad eller filmad.

Arkivet med pappersbilder finns i ett låst skåp vid enheten för kommunikationstjänster.

Det elektroniska bildarkivet finns på en nätverksenhet i vårt skyddade interna nätverk. De anställda inom kommunikationssektorn har användarrätt till bildarkivet.

Fotograferingstillstånden förvaras i skannad form i anslutning till bilderna.

Registrets personkategorier och informationsinnehåll

Registret omfattar fotografier, videoupptagningar och annat bildmaterial som berör församlingarnas verksamhet, samt därmed anknutna fotograferingstillstånd.

För fotografiernas del sparas följande personuppgifter i databasen: namnet på personerna på fotografiet och fotograferingssituationen, personernas yrke, roll eller ställning, samt fotografens namn och kontaktuppgifter. När det gäller byggnader eller konstverk sparas namnet på den som planerat eller uppfört byggnaden eller verket.  

Informationskällor

Bildmaterial erhålls av samfällighetens personal, fotografer som anlitas mot arvode och frivilliga fotografer samt ur bildbanker.

Utlämnandet av information

Materialet används i den egna verksamheten och i den kommunikation som berör verksamheten. Bilder kan lämnas ut till medier för förmedling av nyheter som berör samfälligheten. I övrigt utlämnas inte bilder till utomstående.

Material överförs inte utanför EU eller ETA i andra fall än vid kommunikation som berör den egna verksamheten.

Personuppgifternas förvaringstid

Bildarkivet är i regel ett permanent arkiv.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

  • begära att den personuppgiftsansvarige ska ge åtkomst till de personuppgifter som berör honom eller henne själv samt begära att uppgifterna ska rättas eller utplånas,
  • begära att den personuppgiftsansvarige ska begränsa behandlingen av personuppgifter som berör honom eller henne, och motsätta sig behandlingen och överföringen av uppgifter från ett system till ett annat,
  • när som helst återkalla sitt samtycke till den del behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, vilket dock inte påverkar lagenligheten av den behandling av personuppgifter som skett på basis av samtycket innan det återkallades, samt
  • anföra besvär över behandlingen av personuppgifter hos den nationella tillsynsmyndigheten, om han eller hon anser att EU:s allmänna dataskyddsförordning har överträtts vid behandlingen av personuppgifter som berör honom eller henne. Utövningen av denna rätt begränsar inte rätten till ändringssökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

    Den nationella tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter är:


Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsgatan 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi