Dataskyddsbeskrivning för gravregistret

Personuppgiftsansvarig

Esbo kyrkliga samfällighet (FO-nummer 0200562-2)
Kyrkogatan 1, PB 200
02771 Esbo
tfn 09 80501
kirjaamo.espoo@evl.fi

Kontaktperson

Förvaltningschef Maija Heinonen
Kyrkogatan 1, PB 200
02771 Esbo
tfn 09 80502610
maija.heinonen@evl.fi

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

tietosuojavastaava.espoo@evl.fi

Registrets namn

Gravregistret

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Gravregistret förs för skötsel av verksamheten och förvaltningen i samband med begravningarna och gravskötseln samt för tillsyn över att rättigheterna för de personer som har anknytning till begravningarna tillgodoses och deras skyldigheter fullföljs. Gravkontoret vid Esbo kyrkliga samfällighets servicecentral och fastighetssektorns enhet för begravningstjänster svarar för uppgifterna i registret.

Den rättsliga grunden för gravregistret anges i 17 kap. i kyrkolagen och i 17 kap. i kyrkoordningen samt i begravningslagen (457/2003).

Registrets personkategorier och informationsinnehåll

Registret innehåller uppgifter om avlidna medlemmar i Esbo församlingar som gravsatts i Esbo eller någon annanstans, avlidna medlemmar i andra församlingar som gravsatts i Esbo och avlidna vars uppgifter finns i magistratens register, samt uppgifter om de anhöriga.

Registret innehåller följande uppgifter angående ovan nämnda personer:

 • namn, födelsetid/personbeteckning, kön, modersmål och civilstånd,
 • adress och eventuella övriga kontaktuppgifter,
 • hemkommun, samt uppgift om församling och magistrat,
 • medborgarskap,
 • uppgifter om dödsfall och begravning,
 • begränsningar av rätten att lämna ut uppgifter, samt
 • beträffande kunder och referenspersoner; uppgifter om församlingsmedlemmars makar och barn.

Informationskällor

Uppgifterna i gravregistret uppdateras kontinuerligt.

Utlämnandet av information

Gravregistrets uppgifter används endast inom kyrkans och dess församlingars egen verksamhet och förvaltning.

Personuppgifternas förvaringstid

Förvaringstiderna har fastställts i samfällighetens arkivbildningsplan.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

 • begära att den personuppgiftsansvarige ska ge åtkomst till de personuppgifter som berör honom eller henne själv samt begära att uppgifterna ska rättas eller utplånas,
 • begära att den personuppgiftsansvarige ska begränsa behandlingen av personuppgifter som berör honom eller henne, och motsätta sig behandlingen och överföringen av uppgifter från ett system till ett annat,
 • när som helst återkalla sitt samtycke till den del behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, vilket dock inte påverkar lagenligheten av den behandling av personuppgifter som skett på basis av samtycket innan det återkallades, samt
 • anföra besvär över behandlingen av personuppgifter hos den nationella tillsynsmyndigheten, om han eller hon anser att EU:s allmänna dataskyddsförordning har överträtts vid behandlingen av personuppgifter som berör honom eller henne. Utövningen av denna rätt begränsar inte rätten till ändringssökande enligt kyrkolagen (1054/1994).
   


Den nationella tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter är:


Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsgatan 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 56 66700, tietosuoja@om.fi