Följande församlingar hör till Esbo kyrkliga samfällighet:

  • Esbo svenska församling
  • Espoonlahden seurakunta
  • Espoon tuomiokirkkoseurakunta
  • Leppävaaran seurakunta
  • Olarin seurakunta
  • Tapiolan seurakunta 

Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk lyder under gemensamma kyrkorådet och sköter församlingarnas ekonomi, fastigheter och begravningsplatser, personalärenden, kommunikation och dataförvaltning. Dessutom ansvarar samfälligheten för servicecentralens verksamhet.

Samfälligheten sköter också ärenden som berör församlingsarbetet:

  • familjerådgivning
  • sjukhussjälavård
  • specialdiakoni
  • arbetet i läroanstalter

Förvaltningen i Esbo svenska församling

Esbo svenska församlings verksamhet och ekonomi leds av kyrkoherden i samråd med församlingsrådet. Val av medlemmar till församlingsrådet förrättas vid offentliga val med fyra års mellanrum. Senaste församlingsval hölls i november 2014. Församlingsrådet sammanträder ungefär en gång per månad.

Esbo svenska församlings årliga verksamhetsbudget uppgår till ca 2 miljoner euro. Av inkomsterna insamlas 90 % av församlingsmedlemmarna i form av kyrkoskatt.

Esbo svenska församling bildar tillsammans med de fem finskspråkiga församlingarna Esbo kyrkliga samfällighet, som har en gemensam ekonomi och förvaltning samt en månsidig gemensam verksamhet.

Mer information: förvaltningssekreterare Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn 09-8050 3221 eller 050-434 1064, nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi