Beslutsfattande

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Esbo kyrkliga samfällighet. Eftersom esboförsamlingarna lever i ekonomisk gemenskap gäller kyrkofullmäktiges beslutsfattande till de lagstadgade delarna också i de enskilda församlingarna. Verksamhetsperioden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Det nuvarande kyrkofullmäktiges verksamhetsperiod är åren 2023-2026.

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Esbo kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet. Mandatperioden är två år. Kyrkorådet berstår av ordförande och 13 medlemmar.

Församlingsrådet är församlingens högsta beslutandeorgan när det gäller den konkreta verksamheten. Mandatperioden är fyra år. Varje församling i Esbo har ett eget församlingsråd.

Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige och i församlingsråden väljs vid församlingsvalet.  Senaste val hölls 20.11.2022. Följande val hålls i november 2026.


Beslutsarkiv

Gemensamma kyrkofullmäktiges, gemensamma kyrkorådets och församlingsrådens föredragningslistor och protokoll. (Gällande vissa organ är endast protokollen publicerade).

Programmet finns för närvarande endast på finska.  
​​​​​​

Beslutsarkiv >>