Dataskyddsbeskrivning för kameraövervakningsregistret

Personuppgiftsansvarig

Esbo kyrkliga samfällighet (FO-nummer 0200562-2)
Kyrkogatan 1, PB 200
02771 Esbo
tfn 09 80501
kirjaamo.espoo@evl.fi

Kontaktperson

Timo Vehmas
Kyrkogatan 1, PB 200
02771 Esbo
tfn 09 80501
timo vehmas@evl.fi

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

tietosuojavastaava.espoo@evl.fi

Registrets namn

Kameraövervakningsregistret

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas med stöd av den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Sedan den 25 maj 2018 grundar sig behandlingen också på artikel 6.1 punkt f i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Syftet med det registrerande kameraövervakningssystemet är att trygga säkerheten för anställda och andra som vistas i en lokal eller på ett område, skydda egendom samt förhindra och utreda situationer som äventyrar säkerheten eller församlingarnas egendom (16 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet).

Arbetsgivaren har dessutom, i de situationer som specificeras i 17 § 2 mom. 1–3 punkten i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004), rätt att använda registrerade uppgifter för att kunna påvisa grunden för att ett arbetsavtalsförhållande upphävts, för att utreda och bevisa trakasserier som avses i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) eller trakasserier och osakligt bemötande som avses i arbetarskyddslagen (738/2002), samt för att utreda olycksfall i arbetet eller någon annan situation som orsakat en sådan fara eller risk som avses i arbetarskyddslagen.

Registrets personkategorier och informationsinnehåll

I registret behandlas information om personer som rör sig på områden som är föremål för Esbo kyrkliga samfällighets kameraövervakning. Registrets informationsinnehåll omfattar det bildmaterial som upptas med hjälp av kamerorna.

Informationskällor

Informationen erhålls med hjälp av de kameror som hör till det registrerande kameraövervakningssystemet. De registrerade informeras om kameraövervakningen vid de allmänna entrévägarna.

Utlämnandet av information

Uppgifter utlämnas inte regelmässigt ur registret.

Information kan utlämnas till en behörig myndighet för skötseln av en lagstadgad uppgift.

Personuppgifternas förvaringstid

Kameraövervakningsupptagningarna förvaras högst 30 dygn.

Upptagningarna får dock i enlighet med 17 § i lagen om integritetskydd i arbetslivet (759/2004) förvaras längre än detta bl.a. om det är nödvändigt för att slutföra behandlingen av ett ärende.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

  • begära att den personuppgiftsansvarige ska ge åtkomst till de personuppgifter som berör honom eller henne själv samt begära att uppgifterna ska rättas eller utplånas,
  • begära att den personuppgiftsansvarige ska begränsa behandlingen av personuppgifter som berör honom eller henne, och motsätta sig behandlingen och överföringen av uppgifter från ett system till ett annat,
  • när som helst återkalla sitt samtycke till den del behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, vilket dock inte påverkar lagenligheten av den behandling av personuppgifter som skett på basis av samtycket innan det återkallades, samt
  • anföra besvär över behandlingen av personuppgifter hos den nationella tillsynsmyndigheten, om han eller hon anser att EU:s allmänna dataskyddsförordning har överträtts vid behandlingen av personuppgifter som berör honom eller henne. Utövningen av denna rätt begränsar inte rätten till ändringssökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

 

Den nationella tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsgatan 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi