Dataskyddsbeskrivning för hyresgästregistret

Personuppgiftsansvarig

Esbo kyrkliga samfällighet (FO-nummer 0200562-2)
Kyrkogatan 1, PB 200
02771 Esbo
tfn 09 80501
kirjaamo.espoo@evl.fi

Kontaktperson

Petteri Leinonen
fastighetsdirektör
Kyrkogatan 1, PB 200
02771 Esbo
tfn 09 80501
petteri.leinonen@evl.fi

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

tietosuojavastaava.espoo@evl.fi

Registrets namn

Hyresgästregistret

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för skötseln av hyresförhållandena, med stöd av avtal. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Sedan den 25 maj 2018 grundar sig behandlingen också på artikel 6.1 punkt b i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Registrets personkategorier och informationsinnehåll

De personkategorier beträffande vilka uppgifter behandlas i registret omfattar interna och externa hyresgäster. Informationsinnehållet omfattar personernas namn, adress, telefonnummer, personbeteckning och e-postadress.

Informationskällor

Personuppgifterna fås av hyresgästerna.

Utlämnandet av information

Uppgifter utlämnas inte regelmässigt ur registret.

Personuppgifternas förvaringstid

Personuppgifterna förvaras i enlighet med informationsstyrningsplanen åtminstone under den tid hyresförhållandet varar.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

  • begära att den personuppgiftsansvarige ska ge åtkomst till de personuppgifter som berör honom eller henne själv samt begära att uppgifterna ska rättas eller utplånas,
  • begära att den personuppgiftsansvarige ska begränsa behandlingen av personuppgifter som berör honom eller henne, och motsätta sig behandlingen och överföringen av uppgifter från ett system till ett annat,
  • när som helst återkalla sitt samtycke till den del behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, vilket dock inte påverkar lagenligheten av den behandling av personuppgifter som skett på basis av samtycket innan det återkallades, samt
  • anföra besvär över behandlingen av personuppgifter hos den nationella tillsynsmyndigheten, om han eller hon anser att EU:s allmänna dataskyddsförordning har överträtts vid behandlingen av personuppgifter som berör honom eller henne. Utövningen av denna rätt begränsar inte rätten till ändringssökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

 

Den nationella tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsgatan 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi