Till nyhetslistan

Kungörelse

Nedan nämnda familjegravar på Esbo kyrkliga samfällighets begravningsplatser har inte blivit iståndsatta trots uttrycklig uppmaning av gemensamma kyrkorådet.

Denna uppmaning att iståndsätta graven har delgetts gravrättsinnehavaren med ett brev eller med en kungörelse i tidningarna 26.9.2019 och med ett på vederbörande gravar utsatt meddelande. Direktören för fastighetssektorn i Esbo kyrkliga samfällighet har i enlighet med gemensamma kyrkorådets delegeringsbeslut 21.9.2020 beslutat förklara gravrätten till nedan nämnda gravar förverkad och att gravarna återgår i Esbo kyrkliga samfällighets besittning.

PÅ KAPELLETS BEGRAVNINGSPLATS
Avdelning: grav
B: 61, 152   C: 12, 160   D: 80, 94   E: 12   G: 14, 73, 148   H: 17, 23, 47, 116, 164   I: 42, 90, 103   A1: rad 2, grav 8


PÅ KYRKANS BEGRAVNINGSPLATS
Avdelning: grav
D: 7, 121, 179, 209   E: 133   F: 83, 84, 117, 156, 169   G: 90, 150, 222, 245   H: 69 I: 54, 111   N: 91   U: 36, 74, 207   V: 51   W: 81, 97, 120   X: 18, 102, 106, 127, 130   Y: 24, 129   Z: 91   Å: 164   Ä: 16, 139, 272, 275, 299   Ö: 69, 83, 129   B1: 74, 394   C1: 15, 17, 31, 32, 39   F1: 88   G1: 48   I1: 25, 41, 67

PÅ KLOCKARMALMENS BEGRAVNINGSPLATS
Avdelning: grav
A: 6.11   B: 15.7   J3: 11.16
Samtidigt meddelar direktören för fastighetssektorn att gravvårdar eller andra konstruktioner och lösa föremål på graven övergår med stöd av begravningslagen 14 § till församlingen utan vederlag, ifall ­innehavaren av gravrätten inte har avlägsnat dem inom sex månader från att grav­rätten har upphört. Innan gravvården avlägsnas skall gravrättsinnehavaren ta kontakt med Esbo kyrkliga samfällighets gravkontor för att försäkra sig om att det inte har fattats beslut om att gravvården skall bevaras, i vilket fall den inte får avlägsnas.

Rättelseyrkan riktad till gemensamma kyrkorådet får lämnas in av den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar och adresseras till gemensamma kyrkorådet, PB 200, 02771 Esbo. Ett fullständigt protokollsutdrag, som behövs för rättelseyrkandet, fås i Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk tfn 09 80 501.

Ärendet har delgetts idag också med en på vederbörande gravar utsatt kungörelse.

I Esbo 22.10.2020

 

23.10.2020 08.46