Coronaviruspandemins inverkan på Esbo församlingars verksamhet och betjäning 

 

Säkerhetsavstånd  bör hållas och ansiktsmasker användas vid församlingarnas evenemang. Vänligen ta med egen mask! Rekommendationen om ansiktsmask gäller alla som fyllt 12 år. Alla deltagare har möjlighet att desinficera sina händer genast vid ankomsten. Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har luftvägssymtom. På det här sättet bryr vi oss om och skyddar varandra och speciellt dem som hör till riskgrupperna. Vi följer myndigheternas anvisningar.  Myndigheternas beslut kan leda till förändringar i verksamheten.

Kundbetjäning

De anställda är anträffbara per telefon och e-post. 

Esbo regioncentralregister, Esbo församlingars servicecentral och församlingskanslierna betjänar endast per telefon och elektroniskt. Kontaktuppgifter under information-kansli

Hjälp och stöd 

Om du behöver samtalsstöd kan du tala med en präst eller diakon, kontaktuppgifter finns under Stöd och hjälp i livet 

Esbo svenska församlings präster och diakoniarbetare.

Du kan också kontakta Kyrkans samtalstjänst0400 22 11 80.


´´

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har genom beslut 14.6.2021 fastställt nya restriktioner, som är ikraft 15.6-14.7.2021:

I Nyland har begränsningar av sammankomster och samlingar inom- och utomhus slopats på området för Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Sibbo, Borgå och Agricola församlingar, varvid direktiven i Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § skall följas.

Det innebär att det vid sammankomster och samlingar skall finnas möjlighet till rengöring av händerna, att det ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga säkerhetsavstånd, rengöring av händerna och andra motsvarande rutiner som förhindrar spridande av smitta, samt att rengöringen av utrymmen och ytor sker effektivt. THL rekommenderar att andningsskydd används i hela landet vid sammankomster och samlingar.

I huvudstadsregionen, vilket gäller församlingar i Esbo, Helsingfors, Vanda, Grankulla, kan gudstjänster och förrättningar samt övriga sammankomster ordnas utan begränsning, dock så att sammankomster och samlingar inomhus överstigande 10 personer och utomhus överstigande 50 personer ordnas med beaktande av att fysisk kontakt kan undvikas och att ett tillräckligt säkerhetsavstånd upprätthålls, samt att Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § tillämpas. Andningsskydd skall användas.

Åboland, Åland och Österbotten. I Åboland (15.6), på Åland (17.6) samt i Österbotten (22.6) har begränsningar av sammankomster och samlingar slopats. Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § skall följas (se ovan). THL rekommenderar att andningsskydd används vid sammankomster och samlingar.

Förändringar i regionförvaltningsverkens beslut

Församlingar och samfälligheter uppmanas att noggrant följa de myndighetsbeslut som gäller för respektive område.

Domkapitlet i Borgå stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt församlingarna och samfälligheterna:

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar Gudstjänster och kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen eller utomhus med beaktande de restriktioner som gäller för respektive område.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § skall följas, även vid utdelande av nattvard. Rekommendationen är att andningsskydd skall användas.

Distansarbete och användande av andningsskydd

Rekommendationen är att arbetet i mån av möjlighet utförs på distans. På arbetsplatsen skall användas andningsskydd i alla situationer där det är möjligt. Man skall undvika samling vid mat- och kaffepauser. Ett tillräckligt säkerhetsavstånd skall upprätthållas.

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Beslutsfattandet i församlingarna och samfälligheterna kan återgå till fysiska sammanträden.

Samlande verksamhet

Gruppverksamhet kan återupptas i enlighet med kommunala beslut på orten. Skriftskolorna genomförs normalt. Den eftermiddagsverksamhet som ordnas för lågstadieelever kan fortsätta enligt de kommunala myndigheternas beslut på orten. Dagklubbar för barn kan fortsätta sin verksamhet i enlighet med de kommunala myndigheternas beslut gällande småbarnspedagogik.

Säkerhetsföreskrifter

Av myndigheterna givna säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär att Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § skall följas.

Fortsättningsvis gäller följande:

  1. Om man är sjuk skall man stanna hemma,
  2. Man bör upprätthålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd med beaktande av omständigheterna
  3. Man skall upprätthålla en god handhygien,
  4. Vid sammankomster är rekommendationen att man skall använda andningsskydd, om det inte föreligger hinder härför på grund av hälsoskäl,

Stödåtgärder

De tidigare stränga restriktionerna har inverkat på den själsliga välmågan. Därför är det viktigt att kyrkorna hålls öppna för att möjliggöra besök i kyrkan, att där få stilla sig i bön och att om möjligt erhålla samtalshjälp. Det är också av vikt att församlingsmedlemmarna fortsättningsvis stöds i den rådande situationen.

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

Tilläggsuppgifter ges av stiftets beredskapschef, lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson, lars-eric.henricson@evl.fi, tel. 040 142 5214 eller biskop Bo-Göran Åstrand, bo-goran.astrand@evl.fi, tel. 040 142 5216

Ansiktsmask, rena händer, utsträckta händer.