Coronaviruspandemins inverkan på Esbo församlingars verksamhet och betjäning 

 

Den samlande verksamheten sker i huvudsak på nätet. De nuvarande begränsningarna är i kraft till och med 9.5.2021.

I all vår verksamhet strävar vi efter att förhindra smittspridning. Personbegränsningen är 6 personer, inklusive personal. Även de som redan blivit vaccinerade räknas med i  personbegränsningen

Vid kistbegravningar är personbegränsningen 10 personer, inklusive bärare, exklusive personal. Denna regel gäller i Esbo begravningskapell, Esbo domkyrka och Klockarmalmen. I andra utrymmen och vid urnjordfästningar är begränsningen fortfarande 6 anhöriga, exklusive personal. Av pastorala skäl kan dessa gränser överskridas, kyrkoherden fattar beslut om de fallen.

 • Gudstjänsterna från Esbo domkyrka streamas på Facebook. Församlingen är inte fysiskt närvarande.
 • De anställda jobbar i huvudsak på distans. 
 • Dag- och miniorklubbar ordnas, likaså lekkompis-verksamhet (barnpassning utomhus) för en familj åt gången. 
 • Konfirmandverksamhetens dagssamlingar ordnas på Teams. 
 • Samlande verksamhet för vuxna (körer, samlingar för daglediga m.m.) håller paus. 

Säkerhetsavstånd på 2 meter  bör hållas och ansiktsmasker användas vid församlingarnas evenemang. Vänligen ta med egen mask! Rekommendationen om ansiktsmask gäller alla som fyllt 12 år. Alla deltagare har möjlighet att desinficera sina händer genast vid ankomsten.

Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har luftvägssymtom. På det här sättet bryr vi oss om och skyddar varandra och speciellt dem som hör till riskgrupperna. 

Vi följer myndigheternas anvisningar.  Myndigheternas beslut kan leda till förändringar i verksamheten.

Kundbetjäning

  De anställda är anträffbara per telefon och e-post. Esbo regioncentralregister, Esbo församlingars servicecentral och församlingskanslierna betjänar endast per telefon och elektroniskt. Kontaktuppgifter under information-kansli

  Hjälp och stöd

  Om du behöver samtalsstöd kan du tala med en präst eller diakon, kontaktuppgifter finns under Stöd och hjälp i livet 

  Esbo svenska församlings präster och diakoniarbetare.

  Du kan också kontakta Kyrkans samtalstjänst0400 22 11 80.

  Domkapitlets direktiv givet 21.2.2021 till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift:

  Det allmänna läget

  Regionförvaltningsverket i Södra Finland har genom beslut givet 19.2.2021 fastställt nya restriktioner, vilka gäller i Nyland för tiden 22.2 - 30.4.2021. Offentliga sammankomster och samlingar såväl inomhus som utomhus med över 6 deltagare förbjuds. THLs föreskrifter om säkerhetsavstånd och hygien skall följas i alla situationer.

  Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska samlingar som man inte nödvändigt behöver ordna. Kommuner och städer kan ge särskilda säkerhetsdirektiv, vilka bör följas. Församlingar och samfälligheter uppmanas att följa det som gäller för respektive område.

  Domkapitlet i Borgå stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt församlingarna och samfälligheterna:

  Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

  Gudstjänster och kyrkliga förrättningar Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är sådan i lag definierad verksamhet som församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (KL 4 kap 1 §). Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet, i huvudsak utan församlingsmedlemmar.

  Då det gäller restriktioner i Nyland får det i kyrkorummet samtidigt befinna sig högst 6 personer, inklusive de personer som förrättar gudstjänsten. Gudstjänsten streamas med användande av församlingens egna elektroniska kanaler. Möjligheterna bedöms med beaktande av lokala omständigheter och resurser. Vid behov kan man också hänvisa till radio- och tv-gudstjänster eller till grannförsamlingarnas streamade gudstjänster. Gudstjänsten kan firas som högmässa.

  Vid kyrkliga förrättningar skall antalet närvarande begränsas till möjligast litet antal personer. Målsättningen bör vara att endast de närmaste anhöriga närvar vid förrättningar, högst 6 personer i Nyland, 10 personer i övriga regioner. Av pastorala skäl kan detta antal överskridas, varvid kyrkoherden fattar beslut därom. Kyrkliga förrättningar skall ordnas möjligast småskaligt. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

  Säkerheten vid förrättningar

  Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas. Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid förrättning skall andningsskydd användas.

  Distansarbete och användande av andningsskydd

  Rekommendationen är att arbetet i mån av möjlighet utförs på distans. På arbetsplatsen skall användas andningsskydd i alla situationer där det är möjligt. Man skall undvika samling vid mat- och kaffepauser. Säkerhetsavstånd bör upprätthållas.

  Beslutsfattande i församling och samfällighet

  Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga förtroendemannaorgan. Som skyddsåtgärd kan man begränsa antalet sammanträden och begränsa beslutsprocessen till endast de mest nödvändiga ärenden som föreligger. Vid sammanträden skall säkerhetsföreskrifter följas så att sammanträdena kan genomföras på ett säkert sätt. Med hänvisning till nuvarande kyrkolag är elektroniska möten inte möjliga.

  Stödåtgärder

  De stränga restriktionerna inverkar på den själsliga välmågan. Därför skulle det vara av vikt att kyrkorna hålls öppna för att möjliggöra enskilda besök i kyrkan, att där få stilla sig i bön och att om möjligt erhålla samtalshjälp. Härvid skall gällande begränsningar följas. Det är av vikt att församlingsmedlemmarna stöds också i den rådande situationen.

  Samlande verksamhet

  I den verksamhet där man samlas fysiskt skall myndighetsbegränsningar följas. All vuxenverksamhet avbryts i Nyland, förutom smågrupper för sorgearbete eller smågrupper för andra i svår situation varande personer, varvid kyrkoherden fattar beslut om verksamheten.

  Gruppverksamhet för barn och unga (under 20 år) kan fortsätta enligt kommunala beslut på orten. Också härvid är det skäl att begränsa antalet närvarande. För deltagande i grupp förutsätts förhandsanmälan samt att man eftersträvar att medlemmarna i gruppen är desamma.

  Den eftermiddagsverksamhet som ordnas för lågstadieelever kan fortsätta enligt de kommunala myndigheternas beslut på orten. Dagklubbar för barn kan fortsätta sin verksamhet i enlighet med de kommunala myndigheternas beslut gällande småbarnspedagogik. 

  Säkerhetsföreskrifter

  Av myndigheterna givna säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär bl.a. följande åtgärder:

  1. Om man är sjuk skall man stanna hemma. 

  2. Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter. 

  3. Man skall upprätthålla en god handhygien. 

  4. Vid sammankomster skall man använda andningsskydd då säkerhetsavstånd inte kan hållas och även annars alltid då det är möjligt. 

  5. Man kan ladda ner den s.k. corona-appen. 

  6. Man skall låta vaccinera sig, när det är möjligt.

  Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

  Tilläggsuppgifter ges av stiftets beredskapschef, lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson, lars-eric.henricson@evl.fi, tel. 040 142 5214 eller biskop Bo-Göran Åstrand, bo-goran.astrand@evl.fi, tel. 040 142 5216

  Vid dop, vigsel och begravning följer vi myndigheternas anvisningar och rekommendationer.

  Alla förrättningar ordnas i församlingarnas utrymmen, där tillräckliga säkerhetsavstånd kan hållas. Deltagarantalet i alla lokaler och utrymmen är begränsat. Anvädning av ansiktsmasker förutsätts. Övriga hygienanvisningar bör följas. Församlingarnas lokaler står till förfogande för dopkaffen och minnesstunder. De är privata tillställningar där AVI:s rekommendationer om antal deltagare gäller.  

  Anvisningar för videofilmning för de anhörigas räkning 

  Ansiktsmask, rena händer, utsträckta händer.