Coronaviruspandemins inverkan på Esbo församlingars verksamhet och betjäning 

All samlande verksamhet håller paus t.o.m. 31.1.2021 både inom- och utomhus. Undantaget är dagklubbarna och miniorklubbarna.

  • Under perioden 13.12.2020-31.1.2021 streamas  gudstjänsterna från Esbo domkyrka. Församlingen är inte fysiskt närvarande.
  • De anställda jobbar i huvudsak på distans. 
  • Seniorkörerna håller paus under hela vårterminen.

I all vår verksamhet strävar vi efter att förhindra smittspridning. Deltagarantalet är begränsat i alla lokaler som används, uppgifter om det högsta deltagarantalet finns angivet för varje församlingsutrymme.

Vi rekommenderar att säkerhetsavstånd på  1-2 meter hålls och att ansiktsmasker eller visir används vid församlingarnas evenemang. Vänligen ta med egen mask eller eget visir! Rekommendationen om ansiktsskydd gäller alla som fyllt 15 år. Alla deltagare har möjlighet att desinficera sina händer genast vid ankomsten.

Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har luftvägssymtom. På det här sättet bryr vi oss om och skyddar varandra och speciellt dem som hör till riskgrupperna. 

Vi följer myndigheternas anvisningar.  Myndigheternas beslut kan leda till förändringar i verksamheten.

Kundbetjäning

De anställda är anträffbara per telefon och e-post. Esbo regioncentralregister, Esbo församlingars servicecentral och församlingskanslierna betjänar endast per telefon och elektroniskt. Kontaktuppgifter under information-kansli

Hjälp och stöd

Om du behöver samtalsstöd kan du tala med en präst eller diakon, kontaktuppgifter finns under Stöd och hjälp i livet 

Esbo svenska församlings präster och diakoniarbetare.

Du kan också kontakta Kyrkans samtalstjänst0400 22 11 80.

Domkapitlets direktiv 18.12.2020 och 21.12.2020 till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift

Regionförvaltningsverken på Borgå stifts område har givit nya restriktioner. Offentliga sammankomster och samlingar såväl inomhus som utomhus med över 10 deltagare förbjuds (20 personer på Åland). Samlingar med högst 10 personer kan ordnas men då måste THLs föreskrifter om säkerhetsavstånd och hygien absolut följas.

Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska samlingar som man inte nödvändigt behöver ordna. Kommuner och städer kan ge särskilda säkerhetsdirektiv, vilka bör följas. Församlingar och samfälligheter uppmanas att följa det som gäller för respektive område.

Domkapitlet i Borgå stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt församlingarna och samfälligheterna:

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är sådan i lag definierad verksamhet som församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (KL 4 kap 1 §). Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet, i huvudsak utan församlingsmedlemmar. I kyrkorummet får samtidigt befinna sig högst 10 personer (20 personer på Åland), inklusive de personer som förrättar gudstjänsten. Gudstjänsten streamas med användande av församlingens egna elektroniska kanaler. Möjligheterna bedöms med beaktande av lokala omständigheter och resurser. Vid behov kan man också hänvisa till radio- och tv-gudstjänster eller till grannförsamlingarnas strömmade gudstjänster. Gudstjänsten kan firas som högmässa.

Vid kyrkliga förrättningar kan högst 10 personer närvara, inklusive anställda i församlingen. Också kyrkliga förrättningar skall ordnas möjligast småskaligt. Vid jordfästningar kan dock, med hänvisning till pastorala skäl, de närmaste anhöriga närvara, om än närvaron vid förrättningen härvid skulle överstiga den påbjudna gränsen om 10 personer. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas. Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid förrättning skall andningsskydd användas.

Distansarbete och användande av andningsskydd

Rekommendationen är att arbetet i mån av möjlighet utförs på distans. På arbetsplatsen skall användas andningsskydd i alla situationer där det är möjligt. Man skall undvika samling vid mat- och kaffepauser. Säkerhetsavstånd bör upprätthållas.

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga förtroendemannaorgan. Som skyddsåtgärd kan man begränsa antalet sammanträden och begränsa beslutsprocessen till endast de mest nödvändiga ärenden som föreligger. Vid sammanträden skall säkerhetsföreskrifter följas så att sammanträdena kan genomföras på ett säkert sätt. Med hänvisning till nuvarande kyrkolag är elektroniska möten inte möjliga.

Säkerhetsföreskrifter

Av myndigheterna givna säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär bl.a. följande åtgärder:

1. Om man är sjuk skall man stanna hemma. 

2. Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter. 

3. Man skall upprätthålla en god handhygien. 

4. Vid sammankomster skall man använda andningsskydd då säkerhetsavstånd inte kan hållas och även annars alltid då det är möjligt. 

5. Man kan ladda ner den s.k. corona-appen. 

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

 

Vid dop, vigsel och begravning följer vi myndigheternas anvisningar och rekommendationer.

Vi rekommenderar att alla förrättningar ordnas i församlingarnas utrymmen, där tillräckliga säkerhetsavstånd kan hållas. Deltagarantalet i alla lokaler och utrymmen är begränsat. Anvädning av ansiktsmasker rekommenderas. Övriga hygienanvisningar bör följas. Församlingarnas lokaler står till förfogande för dopkaffen och minnesstunder. De är privata tillställningar där AVI:s rekommendationer om antal deltagare gäller.  

Anvisningar för videofilmning för de anhörigas räkning 

Ansiktsmask, rena händer, utsträckta händer.