Till nyhetslistan

Esbo församlingar ger en miljon euro för att stärka de sociala färdigheterna hos elever i årskurs 4–5

Det treåriga projektet följer en förebyggande verksamhetsmodell som har planerats i samarbete med Esbo stad.

Fyra barn sitter vid sina pulpeter i ett klassrum.

Illustrationsbild. Foto: Pexels

Esbo församlingar inleder ett projekt som ska stärka de sociala färdigheterna hos elever i årskurs 4–5 och stöda gruppdynamiken i skolorna. Ett anslag på 1 070 000 euro har beviljats för en treårsperiod.

Att barn och unga mår dåligt har blivit ett allmänt bekymmer i Finland. Samma fenomen har observerats även i Esbo.    Risto Hämäläinen, direktör för Esbo kyrkliga samfällighet, berättar att projektet som inleds i år har uppstått i och med en gemensam diskussion mellan församlingarna och Esbo stads Sektor för fostran och lärande. Båda aktörernas gemensamma observation och bekymmer är att allt yngre barn mår dåligt och att störande beteende har ökat.    – Utöver församlingarnas nuvarande arbete har vi velat hitta nya sätt att hjälpa till i denna situation. Det klarnade ganska snart i diskussionerna att det lönar sig att styra stödet till elever i de lägre klasserna och satsa på förebyggande verksamhet, förklarar Risto Hämäläinen.    Projektet är kopplat till fenomen som identifierats i stor utsträckning. Efter coronapandemin har det varit utmanande för många barn och unga att vara i en stor grupp. Barns och ungas upplevelser av ojämlikhet och utanförskap har stärkts. Även gatugängsfenomenet bland barn har lyfts fram. 

Det primära målet med verksamheten som inleds hösten 2024 är att stödja barn i Esbo i skolmiljön genom att stärka barnens sociala färdigheter och gemenskap. Projektets målgrupp är elever i årskurs 4–5. Målet är att agera förebyggande, alltså innan barnens utmaningar blir för stora. Verksamheten är en del av skolsamarbetet mellan Esbo församlingar och Esbo stad, vilket det finns ett separat avtal om. 

Arbetet kan inledas i augusti 2024 – projektet sysselsätter fem anställda

Verksamhetsmodellen omfattar 12–14 gemensamma programpass för en klass under två års tid och dessutom ordnas två lägergårdsdagar för varje klass. Verksamheten genomförs i pedagogiskt samarbete med skolans personal. Även i inriktningen av verksamheten används behovsprövning tillsammans med den grundläggande utbildningen.    – Ur församlingarnas synvinkel är det fråga om diakonalt ungdomsarbete. Vi stöder ett bra liv för barnen, stärker de sociala färdigheterna och förebygger ensamhet, säger Risto Hämäläinen.    Församlingarna är redo att inleda verksamheten i augusti 2024. För projektet anställs en projektkoordinator och fyra projektanställda. En av de anställda kommer att arbeta i de svenskspråkiga skolorna. Projektet pågår till slutet av vårterminen 2027.

25.3.2024 14.46