Rivningsoljud vid Olars kyrka

En affärsfastighet vid Olars kyrka och Gräsa urnlund rivs 9.3-31.7.2020. Det maskinella rivningsarbet inleds 16.3.2020.

 Enligt uppgifter från entreprenören förorsakar rivningsarbetet tidvis oljud. Arbetet pågår vardagar kl. 7-19, de arbeten som förorsakar oljud avslutas senast kl. 18. Entreprenören har lovat att beakta begravningarna och undvika oljud medan de pågår.

 Urpu Sarlin
kommunikationschef, Esbo församlingar
050 358 1060
Twitter: @UrpuMarjut
PB 200/Kyrkogatan 1, 02771 Esbo

 

Till nyhetslistan

Gräsa urnlund

Grundförbättring av Gräsa urnlund: Anhöriga och gravrättsinnehavare ombes hjälpa till vid flyttningen av minnesföremål

1.7.2020 10.18 Gräsa urnlund

Arbetet medför dock olägenhet för de anhöriga. Det finns uppskattningsvis ca 10 000 olika minnesföremål på gravarna, vilka man strävar efter att avlägsna från gravarna för att skydda dem under den tid iståndsättningsarbetet pågår. Till minnesföremålen hör t.ex. ljuslyktor, olika prydnadsföremål och blommor som de anhöriga hämtat till urnlunden.

- Antalet minnesföremål är mycket stort, och det är viktigt för de anhöriga att man lyckas bevara dessa kära föremål. Vi ber gravrättsinnehavarna tillfälligt avlägsna minnesföremål och växter från gravarna. Dessa kan hämtas tillbaka till sina platser igen efter att den grundliga förbättringen blivit klar, hälsar projektutvecklingsingenjör Mika Heimala från Esbo församlingars enhet för fastighetstjänster.

Man strävar efter att märka minnesföremålen och flytta dem som nära graven som möjligt, men det finns knappt om utrymme för förvaring av föremålen. Man vill inte att det allmänna intrycket av området ska störas förutom av arbetena även av förvaringen av minnesföremål.

- Om det inte finns tillräckligt med förvaringsutrymme, flyttas föremålen för tillfällig förvaring till gräsområdet i närheten av huvudporten invid Olars kyrka, uppger chefen för begravningsväsendet Juha Ollila.

Den entreprenör som svarar för arbetet, VRJ Etelä-Suomi Oy, och arbetets beställare, Esbo församlingar, hoppas på förståelse från de anhörigas sida. Aktörerna beklagar den olägenhet som arbetet medför för de anhöriga.

Information om iståndsättningsarbetet och om anvisningarna för anhöriga finns också på skyltar vid begravningsplatsens portar. På den karta som finns på skylten anger entreprenören den närmare tidpunkten för arbetet på varje avdelning. Det lönar sig att bekanta sig med kartan.

Avsikten är att iståndsättningen av Gräsa urnlund ska vara klar 30.10.2020. Kostnadskalkylen för arbetet uppgår till över en miljon euro. På området anläggs bl.a. ett automatiskt bevattningssystem. Växtligheten och växtunderlagen förnyas likaså. En del av växterna planteras våren 2021. I samband med arbetet iståndsätts även gångarna, och samtidigt förbättras framkomligheten. Exempelvis installeras nya räcken för att det ska bli lättare att ta sig fram på de kraftigast sluttande delarna av gångarna.